BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

HAYVANSAL DOKULAR

   

           

A-Epitel  Dokusu
 • Hücreler arası madde yok denecek kadar azdır.
 • Kan damarı  içermez.
 • Bölünme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur.
 • Hücreleri oldukça farklı görevler üstlenmiştir.
 • Beslenme ve solunum bağ dokusu aracılığı ile yapılır.
 • Hücrelerinde yaptıkları işe göre özelleşmeler görülür. (Sil, Microvillus, Salgı vb. )

Kökeni : Epitel dokusunda ektoderm ,endoderm ve mezoderm orijinli olanların bulunması ile diğer dokulardan ayrılır.
1-Ektoderm   Orijinli : Deri epidermisi , Kornea epiteli , Ter , Meme bezleri ve Sinir sistemidir.
2-Endoderm  Orijinli : Sindirim kanalı epiteli , Karaciğer , Pankreas ve Mide bezleridir.
3-Mezoderm  Orijinli : Böbrek , Erkek ve Dişi üreme kanalları epiteli , Kan ve lenf damarları epitelidir

 

Organizmadaki  Görevleri :

 • Emme  (Absorbsiyon)     
 • Salgılama (Sekreksiyon)         
 • Taşıma (Transport)         
 • Kasılma (Kontraksiyon) 
 • Boşaltım                          
 • Koruma                          
 • Duyu

Epitel   Dokunun  Görevlerine Göre  Çeşitleri :
1) Örtü  epiteli  
      
2) Salgı  Epiteli   
    
3) Duyu  Epiteli    
  
4) Kassel  Epitel

     

a-Örtü epiteli  Sınıflandırılması  ve Organizmada  Bulunduğu  Yerler :

1-Tek Tabakalı Yassı Epitel :  Difüzyon ve filtrasyonun  olduğu yerlerde görülür. Bunlar
Akciğerler    Alvoler odalar , Kan damarlarının içi , Kılcal kan damarları , Bowman kapsülü , Henle kulpunun ince kanal bölgesidir.

2-Tek  Tabakalı Kulak  Epitel :  Örtü korumanın yanı sıra böbrek tubullerinde salgılama ve emme işlevide görür. Bunlar Tiroid , Ovaryumda , Tükürük bezi , Karaciğer ,ve pankreas salgı kanalları Omurgasızlarda deri bu epitelle örtülüdür.

3-Tek  Tabakalı  Silindirik  Epitel :  Salgıların salınması ve besinlerin emiliminde rol oynar. Bunlar midenin kordiya bölgesinden anüse kadar sindirim kanallarını döşer.Sil taşıyan silindirik  hücreler,  uterus , ouidukt , akciğer bronşları , omuriliğin merkezi kanallarında    bulunur. İşlevi yüzeydeki sıvı ve partiküllerin hareketini sağlamaktır. 

4-Yalancı  Çok  Katlı  Epitel :  Yapısında bulunduğu yere göre mukus salgılayan hücrelerle , silli  hücrelerde bulunur. Salgıbezlerinin büyük kanallarında , Paratroid bezde, erkek  uretrasında  bulunur.  Silli olanları trake ve bronşlarda gözyaşı bezinde bulunur.Görevi solunum kanallarına giren toz ve mikroorganizmaları makusla yakalayıp sillerle dışarı itmektir.

5-Çok  Katlı  Yassı  Epitel :  Koruma işlevi yürütür. Ağız , Özefagus , Epislatis , Vagina , Anüs , ve konjuktivada  bulunur. Deride bulunan (epidermis te) keratin ize olur.Omurgasızlarda üst deri tek  katlı epitelden oluşurken omurgalılarda çok katlıdır.

b-Salgı  Epiteli  Sınıflandırılması  ve organizmada  Bulunduğu Yerler :

Epitel dokudan özelleşen salgı bezleri organizmada enzimlerle sindirimin gerçekleşmesi ,mukoz ile   organlarda nemin ve kayganlığın sağlanması  , hormonlarla yaşamsal olayların denetlenmesinde rol   oynar. Kurbağa ve solucan derisindeki mukoza deride nemliliğin devamını böylece solunumu olanaklı kılar. NOT :  Eklem bacaklılarda epidermis kitin , CaCO3 ve Ca (PO4)2 katılımıyla sertleşir ve organizmanın dış iskeletini oluşturur

1-Dış  Salgı  Bezleri :  Tükürük , ter , yağ , gözyaşı , böbrek ve sindirim kanalı bezleri ,ürogenitel sistemin duvarlarındaki bezler örnektir.
2-İç  Salgı  Bezleri :   Hipofiz , epifiz , tiroit , paratroit , adrenal bez , timüs , eşey bezleri örnektir.
3-Karma  Bezler :   Mide , pankreas örnektir.

Dış  Salgı  Bezleri  Çeşitleri ve Organizmada  Bulunduğu  Yerler :

1-Tek  hücreli  bezler :
Solucan derisindeki solunum yollarında ve
sindirim kanalındaki goblet    hücreleri (Mukus salgılayarak nemlilik ve kayganlık
sağlar.)

Mukus  Salgısının  Organizmadaki Önemi :

 • Ağızda mekanik sindirimle oluşan partiküllerin yapışıp lokma haline gelmesi.
 • Yüzeyin kayganlaşması.
 • Yüzey neminin korunması.
 • Sindirim kanalı iç yüzeyinin enzimatik etkilerden korunması.
 • Solunum kanalında hava ile giden partiküllerin sillere yapışması.
 • Solucan ve kurbağada deri solunumunun gerçekleştirilmesi

2-   Çok  Hücreli  Bezler :

 • Basit  Tubuler  Bezler :  Ter bezleri , mide bezleri , uterus bezleri.
 • Bileşik  Tubuler  Bezleri :  Tükürük bezi , erkeklerde Cowper bezi , dişilerde Bartholini bezleri.
 • Basit  Alvoler  Bezler :    Memelilerde görülmez kurbağa derisinde bulunur.
 • Bileşik  Alvoler  Bezleri :   Derinin yağ bezleri , prostat ve meme bezleri.
 • Bileşik  Tubuler Alvoler  Bezler :  Tükürük bezleri , yutak ve özefagus bezleri , pankreas , süt bezleri , prostat

Duyu  Epiteli ve organizmada bulunduğu yerler :İç kulakta korti organında , burunda , dilde , gözde bulunur.

NOT : Deri ile alınan duyular epitel kökenli hücreler değil özelleşmiş sinir sonlarıyla alınır.

c-Kessel  Epitel ve organizmada bulunduğu yerler : 
Tükürük , ter , gözyaşı ve meme bezlerinin etrafında yıldız şeklinde kasılabilme yeteneği olan miyoepitel hücrelerdir. Salgı bezlerinin salgılarının boşaltılmasında rol oynar.

 

B-Bağ Dokusu
 

 • Mezodermden meydana gelir.
 • Hücre ve hücreler arası maddeden oluşur.
 • Bol miktarda kan damarı ve sinirler içerir.
 • Hücreler arası madde difüzyona elverişlidir.
 • Yapısında esas doku hücreleri ve kan dokusun ait olan hücreler bulunur.
 • Vücudun her noktasında bulunur.
 • Esas hücrelerinin  gerektiğinde bölünme yeteneği vardır .(Fibroblast)
 • Hücreleri gerekirse diğer doku hücreleri  haline dönüşebilir. ( Kıkırdak, kan,Kemik gibi.)

Bağ dokusu hücreler ve hücreler arası maddede meydana gelir. Hücreler arası madde şekilli ve şekilsiz elemanlar olarak iki tiptir ve fibroblastlar tarafından oluşturulur.

a-Hücreleri :
1-Fibroblastlar : Bağ dokusu ara maddesinin şekilli ve şekilsiz elemanlarını üretir.Bölünme yeteneği vardır. Gerekirse diğer doku hücreleri haline dönüşebilir.
2-Makrofag :  Mikroorganizma , işlevsiz proteinler , kimyasal maddeler , yabancı cisimler , ölü hücre ve kanserli hücreleri fagositozla yok ederek vücudun savunmasında rol oynar.
3-Plazmasitler :  Antikorlar meydana getirerek vücudun Hücresel olarak mikroorganizma ve yabancı proteinlere (Antijen) karşı korurlar.
4-Liposit : Yağ depolayan hücrelerdir.
 
5-Mastosit : Heparin salgılayarak bağ dokusu ara maddesinin katılaşmasını önler.Böylece ara maddenin difüzyona elverişli halde tutar.
F-Melanosit  (Pigment Hücreleri) : Melanin pigmenti biriktirerek deri ve gözün U.V.ışınlara karşı korunmasında rol oynar.

NOT :  Fibroblastlar ihtiyaç halinde diğer hücreler haline dönüşebilirler.
Örn: Osteositler.

b-Ara Madde :
1-Kollejen Lifleri : Gerilme ve çekilmelere dayanıklıdır. Tendonlarda , beyin zarı
2-Elastik Lifler :  Uzayıp kısalabilirler. Alvoler oda ve kan damarları.
3-Retiküler (ağsı) lifler :   Dalak , lenf düğümleri , karaciğer , kan damarları ,

Bağ Dokusunun Görevleri :

 • Doku ve organları birbirine bağlar.
 • Doku ve organlara şekil ve direnç kazandırır.
 • Dokuları onarır ve doku kayıplarını tamir eder.
 • Vücudun savunmasında Görev alır.
 • Kan damarı içermeyen (epitel , kıkırdak ) dokuların beslenmesini sağlar.

 C-Kıkırdak Dokusu

 • Mezodermden meydana gelir.
 • Hücre ve hücreler arası maddelerden oluşur.
 • Omurgasızlardan sadece yumuşakça ve kafadanbacaklılarda bulunur.
 • Kan damarı ve sinir içermez.
 • Hücrelerin beslenmesi çevredeki bağ dokularından gerçekleşir.

a-Hücreleri :
Kondrositlerdir. Ara maddenin şekilli ve şekilsiz elemanlarını yaparlar. Ara madde içinde lakün adı verilen boşluklarda bulunurlar.

b-Ara madde :
1-Şekilsiz Eleman :  Temel madde olup kondrin adı verilir.
2-Şekilli Elemanlar :  Elastik ve kollejen liflerdir.

Kıkırdak doku ara maddesine göre üçe ayrılır.
1-Hiyalin kıkırdak :  Kollejen lifler taşımasına karşın homojen yapı gösterir. Kıkırdaklı balıklarda iskelet , embriyonal dönemde iskelet , burun , trake , kaburga uçlarında bulunur. Metabolizması çok düşük  ve regenerasyon yeteneği yoktur.
2-Elastik Kıkırdak :  Ara madde elastik lifler taşırlar.  Kulak kepçesi , ses telleri östaki borusu , dış kulak yolunda bulunur.
3-Fibröz (lifli) Kıkırdak :  Bol miktarda Kollejen lifler taşırlar. Omurlar arasındaki diskte , diz kapağında , göğüs ve köprücük kemiğinin oynak (eklem) yerlerinde bulunur.

Görevi :
1-Bazı organların şekil kazanması (burun , kulak  vb.)
2-Bazı organların yapı ve şekillerinin bozulması (Trake , bronş , östaki borusu )
3-Kemiklerin eklem bölgelerinde tahribatın önlenmesi , kayganlığın sağlanması
4-Kemikleşme (Kemiklerde boyca büyümenin sağlanması )

NOT: Kıkırdağın regenerasyon  , büyümesi ve beslenmesi yapısında bol miktarda kan damarı  ve sinirler taşıyan bağ dokusu yapısında olan ve perikondrium adını alan kıkırdak zarı ile gerçekleşir.

 D-Kemik Dokusu
 

 • Mezodermden köken alır.
 • Hücre ve hücreler arası maddeden meydana gelir.
 • Vücudun  dişlerden sonra en sert yapılarıdır.
 • Kıkırdak ve bağ dokusunun kemikleşmesi ile oluşur.
 • Yapısında kan damarları ve sinirler bulunur.
 • Arsa madde sert ve geçirimsizdir ; beslenme ,solunum  ve boşaltım doku içine kadar özel kanal sistemi ile ulaşan kan damarlarından difüzyonla olur.
 • Yaşam boyu metabolik  ve hormonal etkilerle ; yenilenme , büyüme ve küçülme görülür.
 • Vücud ta inorganik maddelerin depolandığı  dokudu.
 • Hücrelerine osteosit , ara maddeye ise osein denir.
 • Kan dokusunun bütün hücreleri kırmızı kemik iliğinde oluşur.

K emikleşme: kıkırdak ara maddesine minarellerin çökelmesi ile sertleşmesine denir.Kemikleşme için gerekli koşullar:

 • Yeterli ve dengeli beslenme.
 • Vit-D ve vit-C.
 • Dengeli hormon salınımı (Tirokalsitonin ve Parathormon)
 • Dengeli ve yeterli mineral (Ca, Mg, P, F )
 • Güneş ışını ve spor.

Kemik dokusu çeşitleri:
1- Süngersi kemik dokusu: İçleri kırmızı kemik iliği ile dolu düzensiz boşluklardan meydana gelmiştir. Uzun kemiklerin epifiz (Uç) kısımında bulunur. Kısa ve yassı kemiklerin merkezinde bulunur.
2- Sıkı kemik dokusu: Gözle görülen boşlukları olmayıp,mikroskobik kanallar taşır. Kan damarları ve sinirler bu kanallarda bulunur. Uzun kemiklerin diafiz (Gövde ) kısımında diğer kemiklerin merkezinde bulunur. Uzun kemiklerin gövdesindeki kanalda sarı kemik iliği bulunur.

Kemik dokusu hücreleri ve hücreler arası maddesi
a- Hücreleri:
1- Osteoblastlar: Kemik dokusu ara maddesini oluşturan hücrelerdir. Bu hücreler periost denen zarın hemen altında bulunurlar. Olgunlaştıklarında ara madde içinde kalıp osteositlere dönüşürler.
2-Osteoklastlar: Kemik kanalı ve boşlukların iç yüzeyinde bulunurlar. Fagositoz yetenekleri olup ara maddenin yıkılmasına neden olurlar. Kandan gelen monositlerin birleşmesinden oluşurlar. Kanda Ca dengesinin sağlanmasında rol oynarlar.

b- Ara madde:Osein denir organik ve inorganik olmak üzere iki kısımda oluşur.
1-Organik: Kollejen  lifler ve şekilsiz proteinsel yapılardan meydana gelirler.
2-İnorganik:Dokuya sertlik veren esas kısımdır. Kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat, kalsiyum florid vb. maddelerden oluşur.
Not: Sert olan ara maddenin  kolay kırılmasını önleyen ara maddede bulunan kollejen liflerdir.

Kemik dokusunda büyüme :
1-Enine büyüme:Periost tarafından sağlanır.
2-Boyca büyüme:Diafizle epifiz arasında kalan kıkırdağın kemikleşmesiyle gerçekleşir.
                  
Not:Eşey hormonların etkisiyle epifiz eklenti yerindeki hücre bölünmesi  dolayısıyla boyca büyüme durur.
Not: Kandokusunun bütün hücrelerinin oluşumu ve  olgunlaşması kemik dokuda gerçekleşir.( Sadece T lenfositleri timusta , B lenfositleri sindirim sistemi lenfoid yapılarında olgunlaşır.)

 E-Kan Dokusu
 

 • Mezoderm orijinlidir.
 • Hücre ve hücreler arası maddeden oluşur.
 • Akışkandır. Damar ve kalp sistemi gibi kapalı ortamda bulunur. Vücutta kayıbı görülebilen tek dokudur.
 • Hücreleri eritrositler , leukosit ve trombositlerdir. Kanın % 45 ‘ini oluştururlar.
 • Ara maddeye plazma denir. Kanın % 55 ‘ini oluşturur.
 • Akışkan olan dokuda hareket kalbin etkisiyle sağlanır.
 • Tek hücreli ve mikroskobik organizmalarda bu doku bulunmaz.
 • Hücreleri kısa ömürlüdür. Doku devamlı yenilenir.

 
Hücreler
Alyuvarların  Özellikleri

 • mm kanda 5 milyon tane bulunur. Değişik canlılarda farklıdır. (Tavukta 3,Kedide  9 milyon) kansızlıkta azalır. Oksijen yetersizliğinde artar.
 • yuvarlak yası hücrelerdir.
 • Memeliler hariç Diğer omurgalılarda çekirdeklidir. (Ancak çekirdek görev yapmaz.)
 • Yalnız lamada eritrositler elips şeklinde ve çekirdeklidir.
 • Kanda bulunan olgun eritrositlerde nukleus , E.R. , R.N.A., mitekondri , sentrozom , ribozom vb. organeller bulunmaz.
 • Ortalama ömürleri 120 gündür.
 • 8-Sitoplazmalarında  hemoglobin ve karbonik anhidraz gibi enzimler taşır.
 • 9-Boyanmamış eritrositlerin rengi hemoglobin içeriğine bağlı olarak yeşilden ten rengine değişir.
 • 10-Eritrosit zarındaki mukopolisakaritlerin antijen özelliğinden dolayı kan grupları oluşur.
 • 11-İnsanın 5. ayından itibaren alyuvarlar kırmızı kemik iliğinde üretilir.
 • 12-Ergin alyuvarlarda mitekondri olmadığında gerekli enerji O2 ‘siz solunumla sağlanır.
 • 13-Yaşlanan alyuvarlar dalak , karaciğer ve kemik iliğindeki makrofaglar tarafından parçalanır.
 • 14-Kandaki hareketi yavaştır.

NOT :
1-Hemoglobin in beta zincirindeki valin aminoasit inin yerini gulutamin in alması eritrositin yapısını bozarak orak şeklinin oluşmasına neden olur.  (Orak hücreli anemi.)
2-Hemoglobin sentezi ile alyuvar sayısının birbirleri ile ilişkisi yoktur. Demir etkisinde hemoglobin sentezi azalır ;ancak alyuvar üretimi sürer.
3-Kanda oksijen miktarı azalınca karaciğer ve böbreklerden salınan eritroprotein , eritrosit yapımını uyarır.
 
Akyuvarların  Özellikleri :

 • Çekirdeklidir.
 • Renksizdir.
 • Amipsi hareket ederler.
 • damarların dışına çıkabilirler.
 • kırmızı kemik iliği ve lenfatik yapılarda oluşurlar.
 • Ortalama 1mm kanda 4000-11000 arasında bulunurlar.
 • Enfeksiyon , alerjik durum ve beslenmeden sonra sayıları artar.
 • Kan dışında bağ doku ve diğer dokularda da görülürler.
 • Kan dokusunu geçici süre kullanırlar. Bağ dokusunda daha uzun süre kalırlar.
 • Lenf dolaşımında bulunurlar.
 • Ömürleri 1-2 saat ile 15 gün  sürebilir.
 • Kandaki sayısı ile enfeksiyonun şiddeti arasında doğru orantı vardır.
 • Viral hastalıklarda sayısı azalır.

Akyuvarlar granulosit ve agranulosit olmak üzere iki hücre grubuna   ayrılır.
A-  Agranulositler:
a)Lenfositler:

 • En küçük akyuvarlardır.
 • Nukleus büyük ve düzdür.
 • Hareket az veya hiç yoktur
 • Kırmızı kemik iliğinde oluşurlar,daha sonra timüs ve sindirim sistemi lenfoid yapılarına giderek olgunlaşırlar ve tekrar kana geri dönerler.
 • Vücudun hücresel ve humoral olarak savunulmasında görev alırlar.
 • Gereğinde damar dışına çıkıp diğer  dokulara geçerler.
 • Bağ dokusuna geçip fibroblastlara dönüşebilirler.
 • Merkezi sinir sistemi hariç her dokuda görülürler.
 • Uzun ömürlü hücrelerdir.

b)Monositler:

 • En büyük akyuvarlardır.
 • Nukleus yuvarlak ,atnalı veya fasulye şeklinde olabilir.
 • Sitoplazma granulsüz ve boldur.
 • Çok hareketlidirler.
 • Kırmızı kemik iliğinde oluşurlar.
 • Bakteri , yabancı cisim ve hücre atıklarını fagositozla yok ederler.
 • Gereğinde bağ dokusuna geçerek makrofajlara dönüşürler.
 • Karaciğer Kupffer hücreleri ve akciğerlerdeki makrofajların orijinini oluştururlar.

B-   Granulositler:
a)Nötrofiller:

 • Çok hareketlidirler.
 • Sitoplazmaları asidik ve bazik boyarlarla boyanmaz.
 • Bakteri yel enfeksiyonlarda sayıları artar.
 • Ameboid hareketlerle yabancı cisimleri fagositozla yok ederler.
 • Gereğinde damar dışına çıkıp diğer dokularda fagositoz yaparlar.

b)Eozinofiller:

 • Asit boyalarla pembeye boyanırlar.
 • Ameboid hareket ederler
 • Kanda ve bağ dokusunda fagositoz  vücud savunulmasında rol alırlar.
 • Daha çok antijenlere karşı görev yaparlar.
 • Alerji ,paraziter hastalıklarda ve aşırı duyarlılıkta sayıları artar.

c)Bazofiller:

 • Bazik boyalarla maviye boyanırlar.
 • Histamin ve heparin içerirler.
 • Bağ dokusu mast hücrelerine çok benzerler.
 • Yangı oluşumunda rol oynarlar.

Trombositlerin  özellikleri

 • Megakaryosit denen dev hücrelerin sitoplazmik parçalarıdır.
 • Balık,kurbağa,sürüngen ve kuşlarda çekirdekli ve gerçek hücresel yapılardır.
 • Memelilerde sitoplazmik partiküllerdir.Gerçek hücre değillerdir.
 • Normalde ömürleri 8-10 gündür.
 • Kanın pıhtılaşmasında rol  alırlar.
 • Omurgalılarda trombositlerin yaptığı işi  omurgasızlarda akyuvarlar yapar.
 • Gerçek pıhtılaşma mekanizması omurgalılarda görülür.
 • Memeliler hariç diğer omurgalılarda troımbositler kan köken hücrelerinden farklılaşır.

F-Kas Dokusu
 

 • Mezodermden orijin alır.
 • Hücreler arası madde bağ dokusundan oluşur.
 • Hücreler ipliksi ve mekik şeklindedir.
 • Hücre sitoplazmasında bol miktarda miyofibriller bulunur.
 • Hücrelerin kontraksiyon  ve ekspansiyon yetenekleri vardır.
 • Hayvansal çok hücrelilerde vücud ve organ hareketini sağlar.
 • Dokunun bölünme ve rejenerasyon yeteneği yoktur.
 • Bol miktarda kan damarı ve sinirler içerir.
 • Uyarı aldıklarında kimyasal bağ enerjisini mekanik enerjiye çevirirler.
 • Uyarı alma,uyarı iletme ve uyarma yetenekleri vardır.

 
Yüksek yapılı (Omurgalılarda) İskelet kası (Çizgili kas) dokusu,Organ kası (Düz kas) dokusu ve kalp  kası dokusu olmak üzere üç tip kas dokusu vardır.

a-Çizgili kaslar:

 • İstemli çalışırlar.
 • Motor sinirlerle uyarılır.
 • İskelet sistemi üzerinde bulunur; vücudun hareketini sağlar.
 • Hücrelerin kaynaşması sonucu çok çekirdekli görünürler.
 • Kasılmaları hızlı ve şiddetlidir.
 • Gerektiğinde oksijensiz solunum yaparlar; yorgunluk görülür.
 • Glikojen depolarlar.
 • Bolca keratin –P içerirler.
 • Actin ve miyozin flamentleri düzgün sıralanış ( bantlaşma) gösterir.
 • Yapısındaki miyoglobulin den dolayı kırmızı  renkte görülürler. (Beyaz çizgili kaslarda vardır.)
 • Eklem bacaklılarda hareket çizgili kaslarla sağlanır. Bu nedenle hareket hızlıdır.
 • Bütün hücreleri sinirlerle temas halindedir. Gelen uyarı aynı anda temas ettiği bütün hücrelerde kasılma meydana getirir.

-Beyaz kaslar:Tavukların göğüs kasları, Tavşanda bacak, insanda kol kasları büyük ortanda beyaz kaslardan meydana gelmiştir.
Özellikleri:

 • Çok az miyoglobulin içerirler.
 • Enerjilerini glikojenin oksijensiz solunumla yıkımından üretirler.
 • Kasılmaları hızlı ve büyük güç üretirler.
 • Çok kısa sürede yorgunluk  gösterirler.
 • Mitokondri oranı azdır.
 • Kanlanma oranı azdır.
 • Ani hareketler (Kaçma, kurtulma vb.) için uygundur.

-Kırmızı kaslar:İnsanda bacak kasları, uçan kuşlarda kanat kasları  gibi.
   Özellikleri:

 • Miyoglobulin çoktur.
 • Enerjilerinin çoğunu öncelikle yağ asitlerinden karşılar.
 • Yavaş kasılırlar.
 • Uzun süre yorulmadan çalışırlar.
 • Mitokondri sayısı çoktur.
 • Kanlanma oranı fazladır.
 • Uzun süreli hareketler (Koşma , yürüme , uçma ) için uygundur.

b-Düz  kaslar:

 • İğ şeklinde hücrelerden oluşur.
 • Nukleus tek ve ortadadır.
 • Pembe renklidir.
 • Kalp hariç organların yapısında bulunur.
 • Otonom sistemin kontrolünde çalışır. İstemsiz hareket ederler.
 • Çalışmaları yavaş olup yorgunluk göstermezler.
 • Oksijensiz solunum yapılmaz.
 • Glikojen depolanmaz.
 • Omurgalılarda organ hareketini sağlar. Bazı omurgasızlarda (Yumuşakça,Toprak solucanı vb.) vücud hareketinide sağlar.  O nedenle bucanlılarda hareket oldukça yavaştır.
 • Bantlaşma göstermezler.
 • Uterus hariç rejenerasyon (Yenilenme) yetenekleri yoktur.
 • Sinirler bir grup hücreyi uyarır, uyartı diğer hücrelere bu hücrelerden yayılır. nedenle bu kaslarda uyartıya verilen cevap yavaştır ve uzun sürelidir.

 

c-Kalp kası:

 • Bantlaşma gösterirler.
 • Sadece kalbin yapısında bulunur.
 • Otonom sistem tarafından kontrol edilir.
 • Bir veya iki nukleuslu olup nukleuslar merkezde bulunur.
 • Mitokondri sayısı oldukça fazladır.
 • Nöronlar belli noktalarda sinir düğümleri yaparlar;uyartılar hücrelere buradan yayılır.
 • Çalışma temposu sinirlerle ve hormonlarla kontrol edilir.
 • Kas telleri yan demetlerle birbirine bağlanır.( Sadece kalp kasında görülen özellik)
 • Demetlerin arasını bağ dokusu doldurmuş olup bol miktarda kan damarları içerir.
 • Ritmik ve otomatik olarak çalışır.
 • Rejenasyon yetenekleri yoktur.

G-Sinir Dokusu
 

 • Ektoderm orijinlidir.
 • Nöron ve glia hücrelerinden oluşmuştur.
 • Fiziksel ve kimyasal uyarıları elektriksel enerjiye dönüştürür.
 • Uyarı alma , uyarı iletme ve uyarma özelliği vardır.
 • Organizmada iç ve dış değişmelere karşı uygun tepkilerin oluşumunu sağlar.
 • Gelişkin şekil omurgalılarda olmaka beraber, süngerler hariç diğer omurgasızlarda da bulunur.
 • Nörotransmiter madde (Sinirsel hormon)  üreterek salgı bezleri gibi çalışır.
 • Rejenerasyon yetenekleri yoktur .Ancak periferik sinirlerde aksonları saran schwann hücrelerin etkisi ile  aksonlarında oluşan  dejenerasyon onarılabilir.
 • Organizmada merkezi(Beyin ve omurilik) ve çevresel sinir sistemini oluşturur.
 • Çevresel sistemde ara madde bağ dokusundan oluşurken , merkezi sistemde ara madde nöroglia tarafından oluşturulur.

 

 a-Hücreleri: (Nöronlar)

 • Kimyasal ve fiziksel olarak uyarılır.
 • Uyarıyı elektriksel olarak hücre zarında taşır.
 • Uyartıyı kimyasal olarak başka hücreye aktarır.
 • Nörotransmiter maddeleri üretir.(Akson uçlarında).
 • Uzantılarını kısmen dejenere edebilirler.
 • Hücre gövdesinden kısa (Dendirt ) ve uzun (Akson) uzantıları bulunur.
 • Uyarı dendirt ve hücre gövdesi ile alınır , akson uçları ile verilir.

 

b-Ara madde    (Nöroglia dokusu)

 • Glia ve schwann hücreleri tarafından oluşturulur.
 • Nöronların arasını, nöron hücrelerinin uzantıları ve glia hücreleri extrasellular boşluk kalmayacak şekilde doldururlar.
 • Glia hücreleri ; sinir dokusunun ,beslenmesinde , solunumunda   ve desteklenmesinde rol oynar.
 • Dokuda ölen sinir hücrelerinin yerini doldurur.
 • Ara maddesinden izole edilen sinir hücresi ölür.

NOT :  Retikula Endotelial Sistem
Bulunduğu Yapı ve organlar :

  • Bağ dokusu ---------- Histiyositler
  • Karaciğer    ---------- Kupffer hücresi
  • Akciğer       ---------- Makrofaglar
  • Lenf düğümleri ----- Makrofaglar
  • Dalak           --------- Makrofaglar
  • Kemik iliği ---------- -Makrofaglar
  • Kemik         ---------- Osteoklast
  • Merkezi sinir sis.--- -Glia  hücreleri
  • Eklem sıvısı -------- -Tip A hücresi