BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

CANLILARIN  SINIFLANDIRILMASI 

   

       

   SINIFLANDIRMA

             Canlıları ilk kez M.Ö. 350 yıllarında yaşamış olan Aristo’nun sınıflandırdığı bilinmektedir. Aristo, canlıları temel iki gruba ayırmıştır.Bitkileri; OTLAR, ÇALILAR, AĞAÇLAR, hayvanları da; KARADA, SUDA, HAVADA yaşayanlar olmak üzere üçer gruba ayırmıştır.

 YAPAY (AMPRİK) SINIFLANDIRMA : Yaşama ortamları ve dış görünüşlerine göre yapılan sınıflandırmaya denir.Bu sınıflandırma Aristo tarafından ANALOG ORGANLARA göre yapılmıştır

DOĞAL (FİLOGENETİK)  SINIFLANDIRMA: Canlıların köken bağıntılarını, anatomik benzerliklerini  ve evrim bakımından birbirleri ile olan ilgilerini esas alan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma LİNNE  tarafından HOMOLOG ORGANLAR ‘a göre yapılmıştır.

ANALOG ORGANLAR : Kökenleri farklı, görevleri aynı olabilen organlardır.Örneğin kedinin bacağı ile kuşun bacağı veya yarasanın kanadı ile sineğin kanadı.

HOMOLOG ORGANLAR : Kökenleri aynı, görevleri farklı olabilen organlardır. Örneğin insanın kolu,fokun yüzgeci, yarasanın kanadı.

 

 

 Canlıların  günümüzde geçerli olan adlandırılmalarını İsveç’li Karl Von LİNNE başarmıştır. LİNNE, sistematikte temel birim olan olarak TÜR’ü kabul etmiştir.Bitki ve hayvanları sınıflandırırken,  embriyolojik, morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal benzerlikleri temel almıştır. (İkili Adlandırma)

 TÜR : Ortak atadan gelen, aralarında gen alışverişi yapabilen, çiftleştiklerinde verimli döller veren doğal canlı topluluklarıdır.

 

        ÖRNEK:  Cins (Genus)  - Tür (Species) – ADI

                            Felis                leo                   Aslan

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGÜNKÜ CANLI GRUPLARI
PROKARYOTLAR
ÖKARYOTLAR

     MONERA

PROTİSTA

MANTARLAR

BİTKİLER

HAYVANLAR

      Bir hücreli alg ve hücre çekirdeği bulun- mayan heterotrof ya da ototrof olan orga- nizmalardır.

  Örneğin:Bakteriler   ve Mavi-yeşil lalgler

 

  Bazı özellikleri bakımından bitki veya hayvan ayırımı yapıla- mayan, bir hücreli ve çok hücrelorganizmalardır.

1-Kamçılılar : Örn:Öglena         2-Silliler Örn:Paramesyum 3-Kökayaklılar : Örn:Amip       4-Sporlular: Örn:Plazmodyum  5-Cıvık mantarlar      6-Bir hücreli algler

 

  Genellikle çok hücreli olup, sporla üreyen heterotrof organizma- lardır.

  Örn: Ekmek ve peynir küfü, maya mantarı ve şapkalı mantarlar

  Çok hücreli, ototrof ve kompleks organizasyonlu organizmalardır.

  1-Çiçeksiz bitkiler:    Örn: Karayosunları, Eğreltiler  ve atkuyrukları 2-Çiçekli bitkiler     A)Açık Tohumlular     Örn: Çam,selvi    B)Kapalı Tohumlular a)Bir çenekliler Örn:Arpa,buğday,lale b)İki çenekliler Örn:Akasya,çınar,söğüt

       

Çok hücreli serbest hareket edebilen, sinir sistemi bulunduran ve heterotrof organizmalardır.

     OMURGASIZLAR A)Süngerler  B)Sölenterler             Örn: Hidra,deniz anası C)Yassı solucanlar  Örn:Tenya        D)Yuvarlak Solucanlar  Örn:Ascaris       E) Halkalı solucanlar Örn:Toprak solucanı F)Yumuşakçalar Örn:Midye,salyangoz G)Eklembacaklılar Örn:İstakoz,Arı,kırkayak H)Derisidikenliler Örn:Deniz yıldızı,deniz kestanesi

İLKEL  KORDALILAR  Örn: Amphioxus lancelatum
OMURGALILAR

                     1-Balıklar    2- Kurbağalar    3-Sürüngenler    4-Kuşlar     5-Memeliler       

 

       OMURGASIZ  VE  OMURGALI HAYVANLAR ARASINDAKİ FARKLAR

 

OMURGASIZLAR

 

 

OMURGALILAR

     1-Omurga  bulunmaz

     1-Omurga bulunur

     2-Solungaç yarıkları yoktur

     2-Solungaç yarıkları yada yutak yarıkları vardır.

     3-Sinir sistemi varsa, sinir ipliği biçiminde olup, hayvanın karın tarafında bulunur.

     3-Sinir sistemi hepsinde bulunur ve hayvanın sırt   tarafında  yer alır.

     4-Dolaşım sistemleri bulunanlarda açık dolaşım  görülür. (Toprak solucanın da  kapalı dolaşım vardır)

     4-Dolaşım sistemleri kapakıdır.

     5-Radiyal veya bilateral simetrilidirler.

      5-Bilateral simetrilidirler.

     6-Davranışları ve uyartılara verilen cevap basittir.

      6-Davranış ve uyartılara verilen cevap komplekstir.

     7-İskelet varsa iç yada dış iskelet biçimindedir.

      7-İç iskelete sahiptirler.

                  BİTKİLERLE  HAYVANLAR  ARASINDAKİ  FARKLAR

BİTKİLER

HAYVANLAR

1-Selülozdan yapılmış çeperleri vardır.

1-Çeperleri yoktur.

2-Kloroplastları vardır.

2-Kloroplastları bulunmaz.

3-Gerek duydukları organik besinleri kendileri sentezlerler.(Ototrofturlar)

3-Gerek duydukları besinleri sentezleyemezler, dışarıdan hazır alırlar. (Heterotrofturlar.)

4-Besinlerini erimiş durumda alırlar.

4-Besinlerini katı yada sıvı durumunda alırlar.

5-Besin alma organları dışarıdadır.

5- Vücut içindedir.

6-Sindirilmeyen artıkları bünyelerinde biriktirirler.

6-Dışarı atarlar.

7-Gereksinim duydukları azotu, inorganik maddeleriden azot tuzlarından alırlar.

7-Organik maddelerden (Protein gibi)  karşılarlar.

8-Büyüme sürgen doku bulunduğu için yaşam süresi boyunca sürer.

8-Büyüme belli bir yaşa kadardır.

9-Snir sistemleri yoktur.

9-Sinir sistemleri vardır.

10-Hareket edemezler.

10- Hareket edebilirler.

1-Eubacteria:
•              Prokaryotik ,
•              tek hücreli ,
•              küçük hücrelerden oluşmaktadır. 
•              Çekirdek ve zarlı organel yok.
•              hücre duvarları peptidoglikan yapılmış

2-Archae (veya Archaebacteria)
•              Prokaryotik ,
•              tek hücreli ,
•              küçük hücrelerden oluşmaktadır. 
•              Çekirdek ve zarlı organel yok .
•              Tuz gölleri veya sıcak gibi aşırı ortamlarda yaşayan bakterilerdir,Bunların hücre duvarlarında peptidoglikan yok.

 3-Protista
•              Eukaryotik,
•              tek hücreli veya koloni halindedir. Düzensiz ve büyük ölçüde bilinmeyen alemdir . 
Örneğin, bazı protistalar hayvan ve bitkilerin özellikleri sergilemek  ortak taşırlar

 4-Mantarlar
•              Eukaryotik
•              çok hücreli heterotrof canlılardır.
•              Besinlerini emerek alırlar..

5-Bitkiler
•              Eukaryotik
•              çok hücreli
•              Ototrof canlılardır

6-Hayvanlar
•              Eukaryotik
•              çok hücreli
•              Heterotrof canlılardır

Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma
• Canlıların organ yapılarının benzerliğine, dolayısıyla evrimsel akrabalıklarına bakılarak yapılan sınıflandırmadır.
• Doğal sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınır.
• Homolog organlar; Köken ve yapıları aynı,şekil ve görevleri farklı olan organlardır. Homolog organları homoloji inceler.
Örnek : İnsanın kolu – Kuşun kanadı – Balinanın yüzgeci
• Organları homolog olan canlılar akrabadırlar. Akraba canlıların proteinlerindeki amino asit dizilişleri, embriyonik gelişim evreleri, boşaltım artıkları da benzerdir.
• Nicel gözlemlere dayanır.


A-Hücre Sayısına Göre Canlılar

1.Bir Hücreliler:
-Eubakteriler
-Arkaebakteriler
-Protistalar

2.Çok Hücreliler
-Mantarlar
-Bitkiler
-Hayvanlar

B-Hücre Yapısına Göre Canlılar
1.Prokaryot Hücre
-Çekirdek zarı yoktur.
-DNA ve RNA zarsız,sitoplazma içinde bulunur.
-Zarlı organelleri yoktur.
-Sadece Ribozom organeli bulundurur.
-Hepsi tek hücrelidir.
-Organize çekirdeği olmayan hücredir.
1-Eubakteri
2-Arkebakteri

2.Ökaryot Hücre
-Çekirdek zarı vardır.
-DNA ve RNA zarla çevrilidir.
-Zarlı organelleri vardır.
-Tek hücrelide çok hücrelide olabilir.
-Organize çekirdeği olan hücredir.
1-Protista
2-Fungia
3-Plantae
4-Animalia

1-Virüsler:

 • Hücre zarı,sitoplazma,organeller bulunmaz.
 • Enzimleri (Metabolizmaları )yoktur.
 • Protein kılıf ve yönetici molekül(DNA veya RNA) den oluşur.
 • Obligat endo-parazittir.
 • Konukçu Hücre dışında cansızdır.Ancak,ph,ısı ve kimyasal koşullar uygun oldukça canlılıkları devam eder.
 • Canlılara üremeleri,mutasyona uğramaları ve yönetici mol.taşımalarıyla benzer.
 • Antibiyotiklerden etkilenmezler.
 • hücreler virüslere karşı bağışıklık maddesi interferon üretirler.
 • Her virüs özel bir Hücre içinde, çoğalabilir(Enfeksiyon oluşturur)

Sınıflandırılması:
1-Bakteri virüsleri:DNA taşırlar az miktarda RNA taşıyanları vardır.
2-Bitkisel virüsler:RNA taşırlar.
3-Hayvansal virüsleri:DNA  taşırlar az miktarda RNA taşıyanları vardır.

2-Bakteriler:

 • Prokaryotturlar
 • Enzim sistemleri bulunur,özgün metabolizmaları vardır.
 • Nucleus ve zar sistemlerine ait organeller bulunmaz.
 • yönetici molekülü DNA dır ve nuclear alanda çıplak olarak bulunur.
 • Protein,yağ ve karbonhidrat içeren hücre çeperi vardır.
 • Bazılarında kapsül bulunur.
 • Sitoplazmada :DNA,RNA,ribozom,poliribozom,glikojen,yağ   damlaları bulunur.
 • Hücre zarı kıvrımlarından oluşmuş mesezom ve tilakoid taşıyanlar vardır.
  • 1-Mesezom:oksijenli solunum Enzimleri taşırlar.
  • 2-Tilakoid:klorofil taşırlar.
 • Flagellum(kamçı) taşıyanlar  aktif hareketlidir.
 • Tek veya koloniler halinde yaºarlar.             

 Sınıflandırılması

 • Şekillerine göre:                         
 • Koloni oluşumuna göre:
 • Gram boyama yöntemine göre:                                                        
 • Solunum biçimlerine göre
 • Beslenme biçimlerine göre:

 
3-Mavi-yeşil algler

 • Prokaryotturlar.
 • Tek veya koloni halinde yaşarlar.
 • Selüloz çepere sahiptirler.
 • Sitoplazmada klorofil(Yeşil),fikosiyanin(Mavi) pigmentleri taşırlar.
 • Fotosentetik bakterilere benzemekle beraber  farklı olarak  fotosentezde  oksijen açığa çıkar.
 • Mikroskobiktirler.
 • Mantarlarla ortaklaşa likenleri oluştururlar.
 • Havanın serbest azotunu tutarak toprağı verimli hale getirirler.
 • Olumsuz koşullarda endospor oluştururlar
 • Üremeleri: a)Eşeysiz üremeleri sporlarla gerçekleşir,b)eşeyli  üreme görülmez.

örnek:Nostoc  ,Oscillatoria.

Protistalar

 • Eukaryotturlar.
 • Serbest ve parazit yaşayanları vardır.
 • Tek ve koloni oluşturan türler vardır.
 • Suda,karada,canlı artıklarında,canlıların vücudları içinde yaşayabilirler.
 • Aktif hareketlidirler.
 • Beslenmeleri yönünden,hayvansal,bitkisel ve mantarsal özellikler gösteren türler vardır.
 • Üremeleri  a)Eşeysiz: bölünerek ve sporla  b)Eşeyli: konjugasyon

Önemli sınıflar ve özellikleri:
A)Rhizopoda :Kök ayaklılar:(Amipler)

 • Belirgin şekilleri yoktur.
 • Serbest ve parazit olanları vardır.
 • Beslenme ve hareketlerini pseudopod (yalancı ayak) denen sitoplazmik uzantılarla yaparlar.
 • Tatlı suda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful hücreye giren fazla suyu ve metabolik  artıkları   hücrenin  dışına atar.
 • Bölünerek (Amitozla) çoğalırlar.
 • Beslenme bütün hücre yüzeyi  ile gerçekleştirilir.(Endositozla-Ekzositozla)

 

B)Cilliata:Silliler(Paramecıum)

 • Tatlı sularda    
 • Kontraktil kofulları vardır.
 • Beslenmelerini ve hareketlerini sillerle  yaparlar.
 • Hücre zarı pelikula denen sert yapıdan oluşmuştur. Pelikuladan hareket organeli siller ve korunma organelleri trikositler bulunur.
 • Pelikula hücreye şekil ve dayanıklılık verir.
 • Besinlerin alınımı hücre ağzı ile sindirim artıklarının atılımı ise hücre anüsüyle olur.
 • İki nucleus taşırlar 
  • a)Macronucleus:Metabolizmadan(Beslenme,solunum,boşaltım ,eşeysiz üreme vb.)
  • b)Micronucleus: Eşeyli üremede görev alır.
 • Üremeleri   
  • a)eşeysiz:Amitozla
  • b)eşeyli:Konjugasyonla  gerçekleşir.
 • Dış uyarıları algılar ve yön değiştirerek tepki verirler.(Hücrede ön ve arka kavramı gelişmiştir.)   

 

C)Flagellata:Kamçılılar: (Euglena)

 • Tatlı sularda yaşarlar.
 • Kontraktil kofulları vardır
 • Beslenme ve hareketlerini kamçılarıyla  yaparlar.
 • Kloroplast taşırlar.(Hem ototrof hem hetotrof beslenirler.)
 • Işığı algılayan göz lekesi sayesinde ışıklı ortamlara doğru hareket ederler.
 • Üremeleri  amitozla gerçekleşir.
 • Besinlerini  hücre ağzıyla alırlar.

 

D)Sporozooa: Sporlular: (Plazmodium)

 • Parazit yaşarlar.
 • Üremeleri sporla olur.(Metagenez görülür:Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini ardışık takip etmesidir.)
 • Hareket organelleri yoktur.(amoboid  hareket ederler.)
 • Besinlerini hazır aldıklarından besin kofuluları bulunmaz.
 • Hayvansal organizmaların vücudunda yaşadıklarından kontraktil koful taşımazlar.

                        
Mantarlar 

 • Sentrozom ve kamçı oluşumu yoktur
 • Eukaryot , çok hücreli canlılardır.                                                  
 • Miselyum denen hücre sıralarından Oluşurlar
 • Hücre çeperleri bulunur. Çeper kitinden oluşmuştur
 • Mavi-Yeşil alglerle Likenleri oluştururlar
 • Hücre dışı sindirim  yaparlar.                                                
 • Hücrelerde besin olarak yağ ve glikojen bulunur
 • Saprofit ,parazit , patojen ve  mutualist beslenirler
 • Sporla çoğalırlar(Metagenez görülür.)
 • Canlı vücudunda ve organik artıklarda bulunurlar.
 • Gerçek  dokusal oluşumları yoktur.

 
Bitkiler

 • Eukaryot, çok hücreli canlılardır.
 • Hücrelerinde çeper,kloroplast  ve  kofullar bulunur.
 • Dokusal oluºuma sahiptirler.
 • Üremeleri: a) Metagenez(Dölalmaşı)
  • b) Eşeyli üreme ile olur.
 • Su ve karasal ortamlarda  yaşayanları vardır.
 • Ototrof canlılardır.

Sınıflandırılması
A)Çiçeksiz bitkiler:

 • Üremelerinde metagenez görülür.
 • Gerçek kök gövde ve yaprak oluşumları yoktur.
 • Bazılarında iletim demetleri yoktur.(Su yosunu,Kara yosunu,vb)
 • Gametofit dölü  sporofit döl takip eder.
 • Gametofit  döl eşeysiz üreme ile(Sporla),Sporofit döl eşeyli üreme ile (Sperm ve Yumurtanın birleşmesiyle) meydana gelir.
 • İlk kök ve iletim demetleri eğreltilerde görülür.

 

B)Çiçekli bitkiler:

 • Eşeyli üreme görülür.Bazı gruplarda eşeysiz üremede ( Vegetatif üremede)  görülür.
 • Üreme organları çiçeklerdir.
 • İletim demetleri vardır.
 • Gerçek kök gövde ve yaprak oluşumları vardır.
 • Üremeleri tohumlarla olur.
 • Tohumlarının etrafında  meyve olanlara kapalı  tohumlular  olmayanlara  açık tohumlular (Kozalaklılar) denir.
 • Kapalı tohumlularda tohumda bulunan çenek sayısına göre 

1-Tek çenekliler(Soğan ,Lale, Zambak)
2-Çift çenekliler(Ella ,Nohut , Fasulye vb.)

 

Hayvanlar          

 • Çok hücrelidirler.
 • Hetotrofturlar.Holozoik ve parazit beslenirler.
 • Aktif hareket edebilirler
 • Eşeyli ürerler.Bazı gruplarda eşeysiz üremede (Vegetatif üreme) görülür.

Sınıflandırılması
A)Omurgasızlar:
a)Süngerler:

 • En ilkel çok hücreli hayvanlardır.
 • Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar
 • Sesil (Hareket edmezler.)  canlılardır.
 • Vücudları iki deri tabakasından  oluşmuştur.   a)Ektoderm   b)Endoderm
 • Dokusal oluşum yoktur. Vücut oldukça  basittir.
 • Eşeyli ve eşeysiz (tomurcuklanarak:gemula) üreyebilirler.
 • Vücudlarında organik ve inorganik artıklardan oluşmuş iç iskelet vardır.
 • Vücudları porlarla kaplıdır. Beslenmesini porlardan giren su ile taşınan  besinlerle  sağlar.
 • Solunum ve boşaltımı  derileriyle(Vücud yüzeyi )yaparlar.

 

b) Sölentereler                                                              

 • Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.
 • Vücudu iki deri tabakasından oluşmuştur (Ektoderm ve endoderm).
 • Üremeleri eşeyli ve eşeysiz(Tomurcuklanma) olur
 • Bazılarında  döl almaşı (Metagenez) görülür.
 • Tek açıklıkla dışa açılan sindirim boşlukları vardır.
 • Hem hücre içi hem hücre dışı sindirim vardır.
 • Sesil ve aktif hareketli olanlar vardır.
 • Diffüz(Agis) sinir sistemine sahiptirler.
 • Hücreleri ( kas ,sinir epitel vb.) farklılaşmıştır
 • Solunum ve boşaltımlarını derileri ile yaparlar.

 

c) Solucanlar

 • Vücud üç deri tabakasına sahiptir
 • Serbest ve parazit yaşayanları vardır.
 • Eşeyli ürerler
 • Rejenarasyon yetenekleri  vardır ve üremeyle sonuçlanır.
 • İp merdiven sinir sistemleri vardır.
 • Organ ve sistemleri  gelişmiştir.
 • Solunumlarını derileri ile yaparlar.
 • Su  kara ve diğer canlıların vücudları içinde yaşarlar.

-Yassı solucanlar

 • İlk üç deri tabakasına (Endoderm,mezoderm,ektoderm) sahip canlılardır.
 • İlk sistemleşme bu canlılarda görülür.(Sinir , boşaltım vb.)
 • Tek açıklığı bulunan sindirimleri  sistemleri vardır. Bu sistem aynı zamanda dolaşım sistemi olarakta görev yapar.
 • Yüksek rejenarasyon yetenekleri vardır ve üremeyle (Vegetatif üreme) sonuçlanır
 • Serbest ve parazit yaşayanları vardır.
 • Boşaltım organları pronefridyumlardır.

-Yuvarlak solucanlar

 • İlk sindirim sisteminde iki açıklık(Ağız ve anüs) bu canlılarda görülür.
 • Serbest  ve parazit yaşayanları vardır.
 • Üreme,sinir ve boşaltım sistemleri gelişmiş  solunum ve dolaºım sistemleri yoktur.
 • Eşeyli ürerler ve ayrı eşeylidirler

-Halkalı solucanlar

 • İlk kapalı dolaşım bu canlılarda görülür.                             
 • Solunum deri  ile yapılır.
 • Vücudu halkalardan oluşmuştur.                          
 • Sindirim sistemleri farklı görev yapan organlardan oluşur.
 • Boşaltım organları nefridyumlardır.                     
 • Çoğu hermafrodittir.

 

d) Yumuşakçalar

 • Suda ve  karada yaşarlar.
 • Suda  yaşayanlar  solungaç karada yaşayanlar  kitapsı akciğerlerle  solunum yaparlar.
 • Karından bacaklarla hareket ederler.
 • Bazılarında evcik bulunur.(Dış iskelet ödevi görür.)
 • Açık dolaş sistemi vardır.
 • Genelde eşeyli ürerler.Bazı türler hermafrodittir.(Bir canlıda hem erkek hem diºi organlar bulunur ve kendi) kendini dölleyebilir.
 • Boşaltım nefridyumlar la sağlanır.
 • Duyu organları gelişmiştir

 

e)Kabuklular:

 • Vücudları sert bir kabukla örtülüdür.                                    
 • Vücudları segmentlerden oluşmuştur.
 • Suda  yaşarlar.                                                                               
 • Açık dolaşım  vardır. 
 • Eklemli üyelere(Hareket organlarına ) sahiptirler.          
 • Boşaltım maksilla bezlerle yapılır
 • Solungaç solunumu yaparlar.                                                  
 • Sindirim sistemleri gelişkin ve salgı bezleri içerir.         

 

f)Örümcekler:

 • Solunum trake  ve bazı türlerde kitapsı akciğerlerle yapılır.            
 • Boşaltım malpighi tüpleri ile yapılır.
 • Açık dolaşım vardır.                                                                  
 • Sindirim sistemleri gelişkindir
 • Karada yaşarlar.                                                                                   
 • İp merdiven sinir sistemi görülür.
 • Vücudları baş ve göğüsten  oluşur.
 • Dört çift eklemli bacakları vardır.

 

g)Böcekler:

 • Vücudları baş , göğüs , karından oluşur.          
 • Sert(Kitin) dış iskeletleri vardır.
 • İki çift kanat vardır.                                                  
 • Üç çift eklemli bacak vardır.
 • Açık dolaşımları vardır.                                            
 • Trake solunumu yaparlar.
 • Boşaltım organları malpighi tüpleridir.                             
 • Yumurta ile ürerler.Metamorfoz(Başkalaşım) geçirirler.
 • Petek gözlere sahiptirler.                                      
 • Vücud hareketi çizgili kaslarla sağlanır.
 • Vücud segmental yapıya sahiptir.

 

h)Çok ayaklılar:

 • Eklemli bacakları  oldukça çoktur.                                       
 • Boşaltım malpighi tüpleri ile yapılır.
 • Vücud segmentlerden oluşmuştur.                                  
 • Solunum trakelerle yapılır
 • Vücud baş ve gövdeden oluşmuştur.                                             
 • Karada ve nemli yerlerde yaşarlar.

 

I)Derisi dikenliler:

 • Denizlerde yaşarlar.
 • Vücudlarında kalkerli iç iskelet bulunur.                                         
 • Beslenme ve hareket ,  kanal ve tüp ayaklarda oluşan su hareketi ile sağlanır.
 • metamorfoz geçirirler.
 • Solungaç solunumu yaparlar.
 • Açık dolaşımları vardır.

 

B)Omurgalılar

 • Dokusal  özellikte  iç iskelet(Omurga) taşırlar.
 • Eşeyli  ürerler.
 • Kapalı dolaşıma sahiptirler.
 • Hepside holojoik beslenir.
 • Gelişkin sinir sistemine ve duyu organlarına sahiptirler.
 • Solungaç , akciğer ve deri solunumu görülür.
 • Su ve kara yaşamına uymuş sınıflar vardır.
 • Boşaltım organları böbreklerdır.
 • Sadece kurbağalarda  ileri  metamorfoz  görülür.

Sınıflandırılması

a-Balıklar:

 • Yumurta ile ürereler
 • Derileri pullarla kaplıdır
 • Yüzerek hareket ederler
 • Kalpleri 2 odacıklıdır
 • Değişken vücud ısılı canlılardır
 • Solungaç solunumu yaparlar
 • Suda yaşarlar

 

b-Kurbağalar:

 • Yumurta ile ürereler
 • Derileri çıplaktır
 • Yüzerek ve yürüyerek hareket ederler
 • Larva döneminde suda yaşarlar,ergin dönemde suya bağlı karada yaşarler
 • Larva döneminde solungaç ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yaparlar.
 • Kalpleri 3 odacıklıdır
 • Değişken vücud ısılı canlılardır

 

c-Sürüngenler: 

 • Yumurta ile ürerler
 • Derileri plaklarla kaplıdır
 • Sürünerek hareket ederler (Suda yüzerek hareket ederler.)
 • Karada  veya suya bağlı karada yaşarlar
 • Akciğer solunumu yaparlar
 • Kalpleri 3-4 odacıklıdır
 • Değişken vücud ısılı canlılardır

 

d-Kuşlar:

 • Yumurta ile ürerler
 • Derileri tüylerle kaplıdır
 • Uçarak hareket ederler
 • Karada yaşarlar
 • Akciğer solunumu yaparlar
 • Kalpleri 4 odacıklıdır
 • Değişmez vücud ısılı canlılardır

 

e-Memeliler

 • Doğurarak ürerler
 • Derileri kıllarla kaplıdır
 • Karada veya suda yaşarlar
 • Yürüyerek,uçarak ve ya yüzerek hareket ederler
 • Akciğer solunumu yaparlar
 • Kalplerei 4 odacıklıdır
 • Değişmez vücud ısılı canlılardır
 • Gagalı,Keseli ve Plasentalı memeli olmak üzere üç grupta incelenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıflandırmanın hiyerarşik düzeni:
•   Domain - Archea, Eubacteria, Eukaryote
•   Alem - Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Protists, Eubacteria (Monera), Archaebacteria
•   Filum
•   Sınıf
•   Takım
•   Aile
•   Cins
•   Türler

Örneğin, Avrupa Hare’sinin sınıflandırılması şöyledir:
Eukaryote -> Animal-> Chordata -> Mammalia -> Lagomorpha -> Leporidae -> Lepus -> Lepus Europaeus.