BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

             KONU SONU TESTLERİ

 

 

    BİLİMSEL YÖNTEM VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

      
   1.    
 
 
 
 
 
 
         Yukarıdaki deney düzeneğinde A kabından çıkan gaz. B kabına eklenen madde ile B kabındaki ortamı sarı renge dönüştürmüştür. Bu sonuca bakarak B kabına aşağıdaki hangi maddenin eklendiğini söyleyebiliriz?
          A)    Lügol çözeltisi
          B)   Fehling çözeltisi
          C)   Nitrik asit
          D}   Fenol kırmızısı
          E)   Kongo kırmızısı
 
   2.
             I.   Kurak bölge bitkilerinde yapraklarda mm2 ye düşen stoma (gözenek) sayısı daha azdır.
             II.   Nemli bölge bitkilerinde yapraklar, geniş ve parçalı yapı gösterir.
                   III.     Kutup bölgesi hayvanlarında, kulak ve burun gibi ısı kaybına neden olan organlar küçüktür.
             Yukarıda verilen bilgilerin hangileri nitel gözlemler sonucu elde edilmiştir?
         A) Yalnız I              B) Yalnız II           C) Yalnız III                 D) I ve II            E) II ve III
              
   3.   
         Bir hipotezin doğruluğunun belirlenmesini, aşağıdaki verilenlerden hangisi sağlar?
             A)   Sayısal sonuçlan ortaya koyan deneyler
             B)   Veriler arasındaki bağlantının kurulması
                   C)    Tahminlerin kontrollü deneylerle denenmesi
             D)  Hipotezler arasındaki karşılaştırılmanın ya­pılması
             E)  Doğrulanan gözlemlerin denenmesi.
    
    4.
                      I.               Canlı böcek 
                     II.              Çimlenmekle olan patates yumrusu
                    III.            Kuru fasulye tohumlarının kuru ortamda bekletilmesi

 

           Fenol kırmızısı denilen ayraç CO2 li ortamda sarı renge dönüşür. Bir tüp İçerisindeki ayrı    bölmelere fenol        kırmızısı ile birlikte yukarıdakiler konulacak olursa hangilerinde kırmızı renk değişmez?
            A) Yalnız I                B) Yalnız              C) Yalnız III               D) l ve II                  E) II ve

 

      5.  

 

 

      

            Yukarıdaki tüplerde başlangıçta su miktarları ay­nı iken bir süre sonra I.de çok. Il.de daha az.  III. de ise en az azaldığı görülmüştür.

Bu deneyden çıkarılacak en uygun sonuç hangisi olmalıdır?

A)        Işıklı ortamda bitkiler fotosentez yapar.

B)        Terleme ile su kaybı, yaprak yüzey ile doğru orantılıdır.

C)        Bitkiler suyu kök kılcalları ile alırlar.

D)        Su kullanımı yaprağı az bitkilerde fazla olmaktadır.

 E)      Gövde uzunluğu bitkinin su almasında etkilidir.
 

  6.
                I.  Bakterilerde kromozom yapılarının bulunmaması
                II.  Genlerin. DNA molekülü üzerinde bulunması
                     III. Genlerin nukleotid yapısında olması

                   Genler kromozomlar ile bir sonraki döllere aktarılır." hipotezini geliştiren bir bilim 
         adamının,yukarıda bulacağı hangi sonuçlar hipotezini  değiştirmesine neden olur?
 
            A) Yalnız I              B) I - III                 C) II - III           D) Yalnız II          E) Yalnız III
  
  7.

 

             I.  Gözlem yapmak  
            II.  Hipotez kurmak   
           III.  Verileri toplamak
                   IV.   Kontrollü deneyler yapmak
                   V.   Tahminde bulunmak
            VI. Teori kurmak
                 VII.    Problemi ortaya çıkarmak
      Yukarıdakileri bilimsel yöntemdeki sıraya koyarsak sondan ikincisi hangisi olur?
         A) I                 B) III                  C)IV                  D)V            E) VII
   8.
          Bir patates parçası İyot çözeltisiyle de benedict ayracıyla da deneniyor. Patateste her iki ayıraca da cevap veren              maddelerin var olduğu belirleniyor.
        Buna göre, patateste hangi maddelerin bulunduğu belirlenmiş olmalıdır?
          A)   Glikoz-Yağ
              B)     Nişasta-Glikoz
         C)  Vîtamİn-Proteİn
             D)     Protein-Nişasta
              E)  Nişasta - Yağ

 

      9.
 
            I.         Verilerin toplanması
            II.         Kontrollü deneylerin yapılması
        III.     Hipotez kurma
           IV.         Gözlemlerin yapılması
            V.          Yeni tahminlerin yapılması
     Bilimsel yöntemde, yukarıdaki İşlemler doğru sıraya konulduğunda sondan İkincisi hangisi olmalıdır?
         A) I              B) II           C) III        D) IV        E) V
      
       10.
 
           Kontrollü deneylerde;
         I.   Kontrol grubu bulunur.
         II.    Değişken dışındaki faktörler sabit tutulur.
        III.   Laboratuvar. araçları kullanılır.
             hangileri görülür?
A) I                          B) II                       C) I - II               D) II - III                  E) I - II - III

        11.

 

 

   

     Yukarıdaki gibi hazırlanan deney tüplerinin hangisindeki kireç suyunda nitelik değişikliği gözlenemez?
A) Yalnız I              B) Yalnız II       C) II ve III              D) Yalnız III           E) III ve IV
 12.
"AİDS hastalığının nedeni insanda bağışıklık sisteminin yok edilmesidir." diyen bir bilim adamının; hipoteze dayalı tahmini aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)         AlDS'li kişilerde kilo kaybı görülür.
B)        AİDS hastalığının nedeni bir virüstür.
C)   AİDS virüsü kan nakli ite taşınmaktadır.
D)       AİDS virüsünü alan bireyler grip hastalığından bile Ölebilir.
E)   Halsizlik AİDS hastalığının tipik belirtisidir.

 

      13.
 
        I.          Verilerin tamamını açıklamalı
II.               Verileri doğrulamalı
III.             Tahminlere yol açabilmeli
IV.           Deney ve gözlemlere açık olmalı
V.             Kontrollü deneylerle her zaman ispat edilmeli
Yukarıdakilerden kaç tanesi bir hipotezin özellikleri olarak belirtilebilir?
 
A)  1              B) 2               C) 3           D) 4            E) 5

 

 14.

 

         I.   Veri toplama
II.   Teori oluşturma
III.   Hipotez ileri sürme
IV.      Kontrollü deney yapma
V.  Gözlemler yapma
Bilimsel bir çalışmanın yukarıdaki işlemlerden hangisi ile başlaması en uygun olur?                                                         
 
A) I            B) II               C) III              D) IV            E) V

 

 15.

 

Fasulye tohumlarının çimlenmesinde suyun etkisini araştıran bir bilim adamı, seçeneklerde su yoğunlukları belirtilmiş olan beş kaptan hangisini kontrol grubu olarak kullanabilir?
A)  % 1        B) % 3          C) % 5         D) % 2          E) % 0
 
16.

 

Bitkilerin fotosentezi ile ilgili bir çalışmada çevre sıcaklığına bağlı olarak fotosentez hızının değişimi grafikteki gibi belirleniyor.
 
        Fotosentez hızı

 

 

 

                                 Çevre sıcaklığı
         Buna göre, grafikten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılabilir?
            A)          Bitkinin yaprakları küçük yüzeylidir.
           B)         Sıcaklık arttığında kloroplast sayısı azalmıştır.
           C)        Belirli bir sıcaklık derecesinden sonra fotosen­tez durur.
           D)        Sıcaklık ve fotosentez hızı doğru orantılıdır.
           E)      Fotosentez hızını ortamın su miktarı da etkiler
 
17.

 

      Beş ayrı gözleme örnek olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerine göre en güvenilir olanıdır?
A)          Çocuk ateşler içindeydi.
B)         Hava oldukça soğuktu.
C)        lyotun rengi değişmemişti.
D)        Vücut sıcaklığı 38°C ye çıkmıştı.
E)   Yoğunluğu bal gibiydi.

 

18.

 

     Fenol kırmızısının kullanıldığı bir deneyde kırmızının damlatıldığı çözeltinin sarıya dönüştüğü gözleniyor.
       Bu durum gözlemin,
 
        I.     Kontrollü
       II.     Nicel
 
         III.     Nitel
        IV.     Yanılsama
          durumlarından hangisine ait olduğunu kesin olarak belirtir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II       C) Yalnız III              D) I ve IV          E) III ve IV

 

YANITLAR

1.D   2. E   3.C   4.C   5. B   6.A  7.C   8.B   9.E   10.E   11.A   12.D   13.D   14.E   15.E  16.C    17.D   18.C