BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

             KONU SONU TESTLERİ

 

 

 METABOLİZMA-ENZİMLER-ORGANİK MOLEKÜLLER VE ATP

  1.  
I.       Nişasta
II.      Fruktoz
III.   Yağ
IV.     Polisakkarit
V.      Protein
 
moleküllerinden hangisi monomerdir?
 
A)  I            B) II             C) III           D) IV            E) V

2.

Enzimlerle kontrol edilen ve su kullanılarak bü­yük moleküllere ait bağların koparıldığı reaksiyonlar aşağıdakilerin hangisi ile isimlendirilir?
 
A)    Dehidrasyon
B)    Anabolizma
C)    Özümleme
D)    Hidroliz
E)    Metabolizma

   3.

I.     Ester
II.    Peptit
III.   Glikozit
 
bağlarının bulunduğu organik molekül çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
 
A)
Protein
Yağ
Karbonhidrat
B)
Glikojen
Polipeptit
Yağ
C)
tral Yağ
Protein
Karbonhidrat
D)
Yağ
Selüloz
Protein
E)
Protein
Karbonhidrat
Yağ

   4.

   Bazal  metabolizma  aşağıdakilerin  hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A)    Özümleme olaylarının tamamına denir.
B)    Amino asitlerin kullanıldığı yapım olaylarıdır.
    C)    Tam dinlenme durumundaki metabolizma hızıdır.
    D)    Polisakkaritlerin,  monosakkaritlere  dönüştürüldüğü reaksiyonlardır.
    E)    Katabolik olayları da kapsayan metabolizma çeşididir.
 

   5.

Aşağıdakilerden    hangisinin   sentezi    ile   ilgili enzimler bütün hücrelerde bulunur?
 
A)    Glikojen
B)    Nişasta
C)    Hemoglobin
D)    Adenozintrifosfat
E)    Albümin

 

6.
 
Enzimlerin katalizlediği bir reaksiyonun  hızı aşağıdaki grafikte belirtildiği gibi saptanıyor.
       
 •  

   

                    
                   
   
  Buna göre; soru işaretli olan değişken,
   
     I.         Sıcaklık
    II.        Substrat miktarı
   III.     pH derecesi      
       
    şeklindekilerden hangisi olamaz?
   
   A) Yalnız  I     B) Yalnız II     C) Yalnız III      D) I ve II        E) II ve III

  7.

  Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin oluşumu doğrudan kalıtsal bilgiye bağlı olarak gerçekleştirilir?

   

   A) Vitamin        B) Glikoz       C) Glikolipit       D) Amino asit     E) Protein

     8.

  İnsanın tükettiğinden daha fazla şeker alması durumunda, bu fazlalık,
   
     I.     Protein  
    II.     Nişasta
    III.   Yağ

   

  şeklindeki moleküllerden hangisine dönüştürülerek depolanır?
   
  A)  Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III     D)  I ve II        E) II ve III

      9.

  Aşağıdaki hangi kompleks molekülün tamamen hidrolizi ile oluşan yapıtaşları ortamın asitlik derecesinin azalmasına neden olur?

  A) Yağ       B) Nişasta      C) Glikojen        D) Sukroz      E) Maltoz

  10.

  .         I.    Pentoz
   II.     Heksoz
  III.    Azotlu baz
  IV.    Gliserol
   
  şeklindeki organik bileşiklerden hangileri ATP yapısında bulunur?
   
  A)  I ve II         B) I ve III        C) III ve IV   D)  II ve III     E) II ve IV

  11.

       Aşağıda belirtilen dönüşümlerden hangisi ile il­gili enzimler, sadece bazı canlılarda bulunur?
   
  A)   Glikoz —-------> Maltoz
  B)   Glikoz —-------> Polisakkarit
  C)   Protein —------> Amino asit
  D)   ATP ------------>ADP + P
  E)   Amino asit —-->Polipeptit

  12.

      Hücrede K maddesini yapıtaşlarına ayıran enzim L ise, bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
   
  A)     Oluşan yapıtaşları glikozdur.
  B)     K maddesi proteindir.
  C)     K ile ilgili reaksiyon dehidrasyondur.
  D)     L enzimi M maddesini de parçalar.
       E)    L enziminin substratı K maddesidir.

    13.

     Yapılarında aynı sayıda amino asit bulunan iki ayrı protein molekülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   
  A)    Amino asit çeşitleri aynıdır.
  B)    Peptit bağlarının sayısı aynıdır.
  C)    Amino asit çeşitleri aynıdır.
  D)    Sentezlenmesini sağlayan gen aynıdır.
        E)    Görevleri aynıdır

   14.

      Enzimlerin katalizlediği aşağıdaki dönüşüm olaylarından hangisi, bu işlemi gerçekleştiren hücrenin bir bitkiye ait olduğunu gösterir?
   
  A)   Amino asit —----->  Protein
  B)   Glikoz ------------> CO2 + H2O
  C)   Glikoz—---------->  Nişasta
  D)   Polipeptit —----->  Monomer
  E)   Heksoz —--------> Glikojen

  15.

         Uygun koşulların sağlandığı bir deneyde, tüp içine şekildeki belirtilen   
         maddeler konuluyor.
  Hidroliz olayının tamamlanması ile tüp içinde miktarı değişenler, aşağıda-kilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
   
  A)      P, E ve R
  B)      E ve R
  C)      P ve S
  D)      P, R ve S
  E)     R ve S

  16.

     Çözünmeleri için uygun koşulların sağlandığı bir deney kabına, yağ ile beraber yağda çözünen vitaminler de konulduğunda, çözünme sonucu oluşan moleküller içinde aşağıda belirtilenlerin hangisi bulunmaz?
   
  A)   D            B)A            C)B            D) E             E) K

  17.

    Bitkinin hücre duvarını oluşturan polimerin, monomeri aşağıdakilerden      
     hangisidir?
   
   A)  Yağ asidi      B) Glikoz        C) Gliserol     D)  Nişasta        E) Amino asit

    18.

        Canlıların tümünde,
   
  I.     ADP'den yararlanma
  II.    Enzim sentezleyebilme
  III.   Vitamin sentezleyebilme
  IV.   Glikojeni oluşturabilme
   
  özeliklerinden hangileri bulunur?
   
  A)  I ve II      B) I ve IV       C) II ve IV      D)  III ve IV       E) I, III ve IV

  19.

      İnsanın genel metabolizması çeşitli dönemlerinde,
   
   I.     Anabolizma = Katabolizma
  II.     Anabolizma > Katabolizma
  III.   Anabolizma < Katabolizma
   
  şeklinde olabilir.
   
  Bu durumlardan hangisi geçerli iken vücutta büyümenin azalacağı söylenir?
   
  A) Yalnız I              B) Yalnız II            C) Yalnız III
  D)  I ve III              E) I ve II

  20.

  Aşağıdaki moleküllerden hangisi suyun kullanıldığı hidroliz tepkimelerinde   substrat olarak kullanılamaz?

   A)  Gliserol       B) Maltoz      C) Nişasta     D) Glikojen     E) Sukroz

   

  YANITLAR

  1.B   2. D   3.C   4.C   5. D   6.B   7.E   8.C   9.A   10.B   11.A   12.E   13.B   14.C   15.D  16.C    17.B   18.A    19.C    20.A