BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

             KONU SONU TESTLERİ

 

Yönetici moleküller (DNA ve RNA) - Protein Sentezi Canlıların Oluşumu - Evrim

           1.

          Kalıtsal bilgi ile ilgili bazı yapı ve görev birimleri aşağıdaki gibidir;

  I.  Gen
 II.  Kromozom
III.  DNA
IV.   Üçlü şifre
V.    Nükleotit
Bu yapılar en küçükten en büyüğe doğru sıralandığında hangisi sonuncu sırada olur?
A)  I            B) II            C) III           D) IV        E) V

 

2.

Nükleik asitlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)    Nükleotitlerden oluşmuşlardır.
B)    Tüm canlılarda bulunurlar.
C)    Temel hayatsal olayları kontrol ederler.
    D)    Fosforik asit, pentoz ve azotlu organik bazları içerirler.
E)   Yalnız çekirdekte yer alırlar.

3.

            I.    Adenin
           II.   Hidrojen bağı
 III.  Urasil
 IV.    Riboz
 V.    H3PO4
 
şeklindeki   moleküllerden   hangileri   DNA  ve RNA'da her zaman ortaktır?
 
A) Yalnız l       B) Yalnız II     C)  I ve III             D) Yalnız V      E) I ve V

4.

     DNA ipliklerinde N14 tipinde azota sahip bazları taşıyan bakteriler N15O3
     bir besin ortamında bir kez bölünüp tekrar N1403lü ortamda bir defa daha  
      bölünüyorlar.

 

     Bu bölünmeler sonucunda oluşan bakterilerdeki DNA moleküllerinin 
       tipleri aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
 
A)   % 50 normal, % 50 melez
B)   % 100 normal
C)   % 100 melez
D)   % 25 normal, % 25 melez
E)   % 75 ağır, % 25 melez

5.

     Hayatın başlangıcını açıklamaya çalışan heterotrof hipotezini destek-lemek amacıyla oluşturulan bir deney ortamında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereksizdir?

 

     A)   Enerji kaynağı
     B)   Yoğun su buharı
     C)   Metan gazı
     D)   Hücreler
     E)   Hidrojen gazı

6.

     Prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunan ribozomların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

 

   A)   Görevleri
   B)   Sayıları
   C)   Protein ve RNA miktarları
   D)   Büyüklükleri
   E)   Kullanım sıklıkları

7.

        Değişik hücrelerin protein yapılarının farklı olması aşağıdakilerden  han-       gisinin sonucu olabilir?

   A)   Hücrelerin sahip olduğu aminoasit çeşitlerinin farklı olması
   B)   Hücrelerin çekirdekli ya da çekirdeksiz olması
   C)   DNA'larının sitoplazma veya çekirdekte bulun­ması
   D)   DNA'daki nükleotit sıralarının farklı olması
    E)   tRNA antikodonlarının farklı olması
 
     8.
 
Bir DNA zincirinin birinci kolundaki adeninli nükleotitlerin (A) sitozinli     nükleotitlere (S) oranı A/S =2/3 tür.Bu kolun karşısındaki kolda 900 guaninli nükleotit bulunmaktadır.
 
Bu DNA'nın birinci kolunun, mRNA sentezinde kalıp olarak kullanılması durumunda gereken urasilli nükleotit sayısı kaçtır?
 
     A)   300                    B) 600                      C) 900
     D)   1500                  E)  1800
                                                                                    (1998 /ÖSS)
 
9.
     Bir türün bireyleri arasında varyasyonların görülmesi DNA'ların aşağıdaki hangi özelliğinden kaynaklanır?

 

  A)    Dört farklı nükleotide sahip olmaları
  B)    Şeker moleküllerinin farklı olması
  C)    kleotitler arasında hidrojen bağlarının bulunması
  D)    Nükleotid sıralanışlarının farklı olması
  E)    Şeker, fosfat arasındaki bağların farklı olması

  10.

    Hücrede DNA nın kendini eşleyebilmesı için C, H, O, N, P elementlerinin de kullanıldığı,

 

I.   Deoksiribozların sentezlenmesi
 II.   Organik bazların sentezlenmesi
III.   Nükleotidlerin sentezlenmesi
IV.   Fosfatların nükleotidleri bağlaması
 V.   Nükleotidlerin hidrojen köprüsüyle üç boyutlu yapıyı kazanması
 
 gibi bazı metabolik olaylar gerçekleşir.
 
Bunlardan azotun kullanıldığı ilk metabolik olay ve DNA'nın işlerlik kazandığı olay aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
 
A)  I ve IV               B) II ve III               C) llveV
D)  III ve IV            E) III ve V
                                                                                      (1996/ÖSS)
 
 
           11.
Ökaryot hücrelerde,
 
   I.  Transkripsiyon
   II.  tRNA'nın ribozoma bağlanması
 III.  Peptid bağlarının oluşumu
 
şeklindeki   olaylar  hücrenin   aşağıda   belirtilen hangi kısımlarında gerçekleşir?
        I                   I               III

 

A) Çekirdek
Sitoplazma Ribozom
B) Mitokondri
Çekirdek Sitoplazma
C) Çekirdek
Lizozom Ribozom
D)Sitoplazma
Lizozom Golgi
        E) Ribozom Sitoplazma Lizozom
 
12.
 
Elçi RNA üzerinde bulunan bir kodonda bulunabilecek en fazla nükleotid çeşidi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A)   1            B) 2           C) 3            D) 4           E) 5
13.
Bir insanın kalıtsal bilgileriyle ilgili olan aşağıdaki oluşumlardan hangisi o insanın özellikleri ile ilgili en küçük birimdir?
 
A) Nükleozit                               B) Nükleotid
C) Azotlu organik baz                  D) Üçlü şifre
E)  Gen

             14.

DNA molekülünde oluşan bir mutasyon sonucunda, ökaryotik, heterotrof bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin normal kimyasal yapısında bir değişikliğin olması beklenmez?
 
A)  Protein molekülü
B)  tRNA molekülü
C)  mRNA molekülü
D)  Amino asit molekülleri
E)  rRNA molekülü

             15.

Hayvansal hücrelerde amino asitlerin hücre içerisine alınmasından polipeptidlerin oluşmasına kadar gerçekleşen olaylarda aşağıdakilerden hangisinin doğrudan görevi yoktur?
 
A)  Ribozomlar                           B) Mitokondri
C)  ATP                                     D) tRNA
E)  RNA polimeraz
          16.

Bir dizisinde 10.000 adenin, 3.000 timin, 7.000 guanin, 5.000 sitozin nükleotid bulunan bir DNA molekülündeki iki diziyi bir arada tutan hidrojen bağı sayısı aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olmalıdır?

A)   62.000            B) 25.000             C) 50.000
D) 12.500              E) 75.000
17.
 
Yapısında 20 çeşit aminoasitin yer aldığı 128 amino asitten oluşan bir proteinin oluşabilmesi için ilgili DNA molekülündeki nükleotid çeşidi ne olmalıdır?
 
A)  3           B) 4           C) 20       D) 64       E) 128
18.
 
 
     I.    Kromozom
    II.   Gen
   III.   DNA
 
Kalıtımla ilgili olan yukarıdaki yapıların büyükten küçüğe doğru sıralanışları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)   I - II - III               B) I - III - II                 C) II - III - I
D)   II - I - III               E) III - II - I

19.

     Bir elçi RNA'nın belli bir bölümüne tutunacak amino asit taşıyıcı RNA nın bağlanan kısmındaki baz sıralanışı CUA ise, bu elçi RNA nın o bölümüne kalıplık eden DNA zincirindeki baz sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)  CUA                 B) GCA                 C) ATG
D)  GAT                 E) CTA

            20.

     Nükleotit yapısı İle ilgili bazı birimler aşağıdaki gibidir:
 
I.  Adenin
II. Timin
III.Sitozin
IV. Guanin
V.   Urasil
VI. Fosforik asit
 
Bunlardan hangileri sadece tek çeşit pentoza bağlanır?
 
A)  I, II veV             B) II ve V               C) II, V ve VI
D)  I ve III               E) Yalnız IV
 
21.
 
Yapısında 3600 nükleotid bulunan bir DNA molekülünde timin nükleotid sayısı 600 dür.
Bu DNA molekülündeki adenin, guanin ve sitozin nükleotitlerinin toplam nükleotidlere oranları aşağıdakilerin hangisinde belirtildiği gibi olmalıdır?
 22.   
     Kalıtım molekülünün bir kısmındaki anlamlı iplikte bulunan, ATG şifresi,
 
 I.  Transkripsiyon
II.  Translasyon
III. Replikasyon
 
sırasında aşağıda belirtilen hangi şifrelere dönüştürülür?
 
 

I

II 

 III

A)  

UAG CAU ATG

B)

CAU ATG UAC

C) 

UUC ATG UAC

D) 

UAC AUG TAC

E)

TAC CAU CAU
   
     
     
     
     
     
 
          23.  

         Taşıyıcı RNA ların antikodon kısmında,

 I.  Pentoz
II.  Timin
III. Urasil
IV. Deoksiriboz
 
moleküllerinden hangisinin bulunması beklen­mez?
         A) Yalnız I             B) Yalnız II           C) Yalnız IV 

         D) II ve IV             E) I, III ve IV

24.

 Normal azotlu DNA molekülüne sahip bir bakteri hücresi, ağır azot bulunan ortamda üç kez bölündüğünde ağır DNA molekülü sayısındaki değişim, aşağıdaki grafiklerin hangisi ile gösterilir?

25.

     Yalnızca toplam pentoz sayısı bilinen bir DNA molekülünde;
 
 I.    Toplam adeninli nükleotid sayısı
II.    Hidrojen bağlarının sayısı
III.   Toplam fosfat sayısı
IV.   Sitozinli nükleotitlerin adeninli olanlara oranı

 

şeklindeki özelliklerin hangileri de hesaplanabilir?

 

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve IV               E) II ve IV

26.

Canlının belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını artıran özelliklerin tümü adaptasyon olarak belirtildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaz?

A)  Soğuk bölgelerde bulunan ayı türlerinin sıcak bölgelerde bulunanlara göre büyük vücutlu olması
B) Bazı gece kelebeklerinin ön kanadının, gündüz üzerinde bulunduğu ağacın renk ve desenini alması
C) Bazı hayvanların tehlike anında zehir veya korkutucu sıvı çıkarması
D) Nemli bölge bitkilerinde yaprak yüzeyinin büyük olması
E) Canlılarda değişik büyüklükte vücut şekillerinin ortaya çıkması
 
 
27.
   Bir mRNA kodonu karşısına aminoasit bırakan tRNA antikodonunda ACU nükleotitleri bulunmaktadır.
 
tRNA'nın bu şifresine karşılık gelen DNA şifresinin dizilişi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 
A) TGA                         B) ACA                        C) TAC
D) UTG                         E) ACT

28.

 
   Ökaryot bir hücrede bulunabilecek en fazla nükleotid çeşiti sayısı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
 
   A)  4           B) 6           C)  8          D)  10        E)  12

  29.

         I.  İlk basit canlı
       II.  Koaservat
        III. İlkel atmosfer gazları
       IV. Kompleks organik moleküller
         V. Basit moleküller
 
Heterotrof hipotezine göre, yukarıdaki ifadelerin evrimsel gelişmeye uygun dizilişleri ne olmalıdır?

 

A)  I - II-III-IV-V
B)  II-I - III-V-IV
C)  III-V-IV-II-I
D)  I - III-V-IV-II
E)  I-V-III-IV-II

30.

DDT adlı tarım zararlıları ile mücadele için ilk kullanıldığı zaman etkili olmasına rağmen, bugün çok yüksek dozda verilse bile etkili olama-maktadır.

DDT ilk kullanıldığı yıllarda bir çevre faktörü olarak aşağıdaki hangi olaya neden olmuştur?

 

A)    İzolasyon
B)    Doğal seleksiyon
C)    Mutasyon
D)    Modifikasyon
E)   Replikasyon

 

YANITLAR

1.B   2. E   3.E   4.A   5. D   6.A   7.D   8.B   9.D   10.C   11.A   12.C   13.E   14.D   15.B  16.A    17.B   18.B    19.E    20.B

21.B   22.D   23.D    24.D    25.C   26.E    27.E   28.C  29.C  30.B