Eğitim Anne Karnında Başlıyor BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

LİSE -1 KLASİK SINAV SORULARI

 

 

 

ÜNİTE-1 : YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

1.BÖLÜM BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI
2.BÖLÜM CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
3.BÖLÜM CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER
1.GRUP

Aşağıdaki  ifadelerden doğru olanların başlarındaki  paranteze D , yanlış olanların  Y harfi yazınız.
1.  (      ) Bir çözeltinin pH sı 7’den 14’e yaşlaktıkça asitliği artıyor demektir.   
2-  (      ) Monosakkaritlerde 1 tane glikozit bağı bulunur.
3-  (      ) Hidroliz tepkimeleri küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşumuyla suçlanır.
4-  (      ) Laktoz,bitki hücrelerinde üretilen bir disakkarittir.
5-  (      ) En fazla enerji veren organik moleküller vitaminlerdir.

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
6-  Polisakkaritlerde ………………………………….bağı bulunur.
7-  Maltozun yapıtaşları:………………………ve………………………
8-  Bütün polisakkaritlerin yapıtaşı……………………………….dur.
9-Hayvanlarda üretilen iki polisakkarit çeşidi,……………………….ve……………………………..dir.
10-Bitkilerin hücre çeperi …………………………………denilen polisakkaritten yapılmıştır.
11-Yapısında azot bulunan polisakkarit ………………………………dir.
12-Yağlarda bulunan bağa ……………………………bağı denir.
13-Yağlar, vücutta enerji verici olarak …………………………………sırada kullanılır.
14- …………………………………yağlarda iki bağ yapmış karbon atomuna rastlanmaz.
15-Proteinlerde ……………………………. bağı bulunur.
16-Canlı yapısına en fazla oranda katılan organik molekül ……………………………..lerdir.
17-Aminoasitlerin çeşitliliğini sağlayan grup ……………………………….gruptur.
18-Bileşik enzimlerin yapısında apoenzim dışında ………………………..yada…………………….     
     denilen bir grup bulunur.
19-Enzimler, tepkimelerin ……………………………..enerjisini düşünürler.
20-Yapısında  C, H, O  atomları taşıyan ve canlılar tarafından  üretilebilen maddelere ……………………
Maddeler denir.

Aşağıdaki soruları  cevaplayınız.

21-Suyun canlılardaki görevleri nelerdir?
22-Karbonhidratların canlılarda  üstlendiği görevler  nelerdir?
23-Yağların özellikleri nelerdir?
24-Temel yağ asidi ne demektir?
25-Proteinlerin canlı için önemini maddeleyiniz?

2.GRUP

A-DOĞRU YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)
 a- (…..)  Klonlamada (Kopyalama )  canlının hücre çekirdeği kullanılır.
 b- (…..)  Proteinlerin yapı maddeleri glikozdur.
 c-(…..  ) Su organik besin maddeleri içinde yer alır.
 d-(….. ) Hücresel reaksiyonlar  belirli pH dercelerinde gerçekleşir.
 e-(…..)   Asitler yapılarında hidrojen iyonu bulundurmayan maddelerdir.

B- BOŞLUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (10 PUAN)

a-Su vücudumuzda iyi bir………………………….olarak görev yapar
b-Sıvı bitkisel yağlar …………………………………yağlardır.
c-Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması ve su açığa çıkarması……………… olayıdır.
d-Glikojen bir ………………………… çeşididir.
e-Yağlar vücudumuzda ………………………olarak görev yapar.

C-ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (10 PUAN)
1-Aşağıdakilerden hangisi bir polisakkarit çeşididir?
    a)Yağ asitleri      b)aminoasitler         c)Nişasta       d)Gliserin       e)Laktoz
2-Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi enaz glikoz molekülü içerir?
    a)100 gram Nişasta   b)100 gram Maltoz  c)100 gram Fruktoz  d)100 gram selüloz  e)100 gram glikojen
3-Yağlar aşağıdakilerden hangisinde az çözünür veya çözünmez?
    a) Su        b)Alkol     c)Aseton     d)Eter       e)Kloroform
4-Devamlı fazlaca karbonhidratlı besinlerle  beslenen bir insanın şişmanlaması vücudunda hangi  molekülün
   Birikmesiyle olmuştur?
    a)glikojen  b)Yağ  c)Protein  d)Nişasta  e)Glikoz
5-Aşağıdakilerden hangisi  protein kaynaklı aksaklıklardan değildir?
    a)Yaraların geç iyileşmesi  b)Zeka geriliği  c)Büyüme ve gelişmenin azalması  d)Bağışıklıkta zayıflama
     e)Kandaki glikoz miktarında azalma.

D-KLASİK SORULAR   ( 70 PUAN )

1-Proteinlerin vücudumuzda kullanım amaçlarından 5 adetini yazınız.
2-Hidrolizi tanımlayınız.
3-Yağların vücudumuzdaki görevlerini yazınız.
4-Yapılarına göre proteinleri yazıp bir tanesini anlatınız.
5-Monosakkaritleri anlatınız.
6- Doymuş yağı tanımlayarak örnek veriniz.
7-Yağların  yapı taşlarını ve yaptığı bağı söyleyiniz

3.GRUP

A.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun olarak tamamlayınız. ( Her soru 2 puandır).
1- Sadece memeli hayvanlarda bulunan disakkarit  ……………………
2-Ksantofil, likopen ve karoten içeren plastit ……………………….
3- Depo edilen vitaminler …………………….vitaminleridir.

4-Paramesyum ve amip gibi suda yaşayan tek hücreli canlılarda vücuttaki fazla suyu dışarı atan organel …………….  ………………..
5-Virüsler hariç tüm canlılarda bulunan organel   ……………………..
6-ATP sentezlenmesine …………………………denir.
7- Hücrede  kanallardan oluşan ve madde taşınmasını  sağlayan organel ………………………...
8-Büyük moleküllerin su ile parçalanması olayına ………………………………….denir.
9-Bazı maddeler enzimlerin etkinliğini durdurur bu maddelere ……………………….madde denir.
10- Hücre zarının en önemli özelliği ……………     ……………olmasıdır.
11-İki aminoasitin peptit bağı ile birleşmesiyle oluşan yapıya ………………….. denir.           

B- Kısa cevaplı sorular ( Her soru 3 puandır).
1- Nişastayı hangi organel depo eder?
2- Yağ çeşitlerinden hangisi oda sıcaklığında sıvıdır?
3-Savunma görevi yapan akyuvarlarda hangi organel bol bulunur?     
4- Hayvan hücresinde enerji hangi organelde üretilir?
5- Hücrede çift zarlı ve kendine ait DNA’sı olan bir organelLERİN ismi yazın.
6-Bileşik bir enzimde substratı belirleyen ve ona bağlanan kısma ne denir?
7- Kanın pıhtılaşmaması ,SKORBİThangi vitamin eksikliğinde görülür
8-Aktivasyon enerjisi hangi yollarla düşürülür?
9 -Karbonhidrat molekülleri arasında hangi bağlar bulunur?
10- Salgı yapan hücrelerde en çok bulunması gereken organel  hangisidir?

C-Klasik sorular
1-5600 nükleotitten oluşan bir DNA daki;
a-Şeker  sayısı=…………….        Baz sayısı =…………….    Fosfat sayısı =…………… (hesaplayın)

b-Bu DNA da 1500 Adenin varsa  Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?

2-DNA ve RNA nın arasındaki farklardan beş tanesini  yazın.
3-Enzimlere etki eden faktörlerden sıcaklık ve PH ın etkisini grafik çizerek açıklayın.
 

4.GRUP

1.   a) Bileşikler………… ve ………… olmak üzere ikiye ayrılır. ………….. bileşikler sadece canlılar tarafından sentezlenirken……………. bileşikleri canlılar dışarıdan hazır alır.
b) Su içerisinde çözündüğünde H iyonu veren bileşiklere ………... denir. İnsan kanının pH’ı …………… ile sabittir.

2.   Fe ………………………..yapısına katılır, eksikliğinde …………………………….. hastalığı görülür.

3.   a) Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına …………………. denir.
b) Karbon atomları arasında çift bağlar bulunan yağ asitlerine …………………………. yağ asitleri denir. ………………………………… yağların yapısına katılır.

    4.   a) ………………………….. glikozun bitkilerde depo şekli, …………………………… ise glikozun           
            hayvanlardaki depo şeklidir.
            b) Beyin hücrelerinin enerji elde etmek için kullandığı karbonhidrat…………………………..dur.

    5. Yağ ile gliserol arasındaki ilişkiye benzer 2 örnek veriniz……………………………………….......................

     6.   Glikoz + X  ------?--------› Maltoz + H2O
               Sakkaroz + H2O  < ------?------- Y + Glikoz 

            X ve Y nedir ?   ayrıca ‘’  ?  ‘’ işaretli yerlere uygun terimleri yazınız.

   

7. I. n( aminoasit)-------------- › Protein + (n-1) H2O
    II. Nötr yağ + 3 H2O----------- › 3 Yağ asidi + Gliserol
    III. n ( glikoz)------------- › Nişasta + (n-1) H2O
Şeklindeki tepkimelerden hangileri hayvan hücrelerinde gerçekleşmez?

8. Kurulan glikozit ve ester bağı sayısı toplamı 137 olan sentez reaksiyonlarında 27 molekül gliserol kullanıldığına göre kullanılan monosakkarit sayısı ve kurulan glikozit bağı sayısı kaçtır?

 9. Bir yağ sentezi reaksiyonunda kurulan ester bağı sayısı 66 ‘ dır. Bu reaksiyondan açığa çıkan su ile kaç glikozluk bir glikojen hidroliz edilebilir?

10. Farklı miktarlarda glikoz ve galaktoz molekülleri kullanılarak aşağıdaki çözeltiler hazırlanmış ve gerekli enzimler ilave edildikten sonra uygun ortamda bekletilmiştir.
          I. Çözelti                           II. Çözelti                               III. Çözelti
9 molekül glikoz                   7 molekül glikoz                           8 molekül glikoz
3 molekül galaktoz               5 molekül galaktoz                       6 molekül galaktoz
Buna göre tüplerde oluşabilecek disakkarit sayılarını bulunuz.

5.GRUP

1.   a) Bitki tohumları kuru ortamda çimlenemez? Niçin ?
      b)’’polipeptit, aminoasit, glikojen, galaktoz’’ verilen moleküllerden hangileri yapıtaşlarına parçalanamaz?

2.   Optimum sıcaklığı 30 °C  olan bir enzimin Tepkime hızı – Sıcaklık grafiğini çiziniz.

3.   a) İnhibitör madde nedir? Bir örnek veriniz
      b) Pirimidin bazlarını yazınız
4.   a) Skorbüt hastalığı hangi vitamin eksikliğinde görülür?
      b) K vitamini eksikliğinde hangi hastalık görülür?

5.   a) DNA hücrede nerelerde bulunur?  ...

      b)   T S A  (I)   A A T (II)   A G S (III)    G G S (IV)                           
             
      Yukarıdaki DNA molekülünün numaralandırılmış bölümlerini hidrojen bağ sayılarına göre azdan-çoğa               doğru sıralayınız

6.   a) Substrat + ………………….     Ürün + ………………………..
      b) Ester bağı:………………………… II.Peptit bağı:……………………….  III. Glikozit bağı:………………………..
      Hangi organik moleküllerde bulunur?

7.   Dört çeşit nükleotiti barındıran kısmında toplam 6400 nükleotit bulunan bir DNA  molekülünün tek zincirinde 900 timin 800 guanin 700 sitozin bulunmaktadır. Buna göre II. zincirdeki timinli nükleotitlerin sayısı kaçtır?

8.   Bir DNA molekülünde ikili bağ yapan nükleotitlerin, toplam nükleotitlere oranı ¼’ tür. Toplam nükleotit sayısı 2400 olan bu DNA molekülünde guanin nükleotit sayısı kaçtır?

9. 5000 tane deoksiriboz şekeri bulunduran bir DNA molekülünde 750 tane adenin bulunmaktadır. Bu
           DNA molekülündeki toplam zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 

10.    Enerji verici moleküllerin vücutta kullanım sıralarını yazınız………………………………………………
 

6.GRUP

1) Canlılar için suyun önemini belirtiniz. ( 10 PUAN)
2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini Besinlerden en çok enerji verme sırasına göre yazınız. ( 10 PUAN)
3) Tuzlar nasıl oluşur? ( 10 PUAN)
4) I. Hücre zarının yapısına katılır
II. Yapılarında C, H, O bulunur
III. Yağ asidinin ester bağları ile bağlanması sonucu oluşur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri karbonhidratlar ile ilgili doğru bir ifadedir?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

5) Vücuttaki demirin kullanımı ve alınan gıdaların hücre zarından geçebilmesi için gerekli olan mineral hangisidir? (5 puan)
A) Kalsiyum B) Bakır C) Magnezyum D) Fosfor E) Krom

6) Proteinlerin kimyasal yapılarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? (5 puan)
A) Karbon (C) B) Hidrojen (H) C) Azot (N) D) Fosfor (P) E) Krom (Cr)

7) ATP’nin molekül yapısı nasıldır? ( 10 PUAN)
8) Mesajcı (mRNA)’nın görevi nedir? ( 10 PUAN)
9) Yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler hangileridir? Yazınız. (6 puan)
10) (Her biri 4, Toplam 24 puan)
a) Bir trigliserit sentez edilirken ne kadar …………………….. kullanılırsa veya ne kadar …………………………. varsa o kadar su açığa çıkar.
b) ………………....… bitki hücrelerinde karbonhidratların depo şeklidir.
c) Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne ……………….. denir.
d) ……………….. : serbest olarak bal,üzüm ve incirde bol bulunur.Bütün polisakkaritlerin yapısını oluşturur.
e) Suda çözününce Hidrojen iyonu ( H+ ) çıkaran bileşikler ……….…………….dir.
……………………ise suda hidroksit iyonu vererek (H-) buharlaşırlar, turnusol kağıdını maviye çevirirler.
f) Guatr hastalığı ……………… minerali eksikliğinde görülür

7.GRUP

1-)Boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz. (Her soru 2puan*16=32puan)

-Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.

- Bugünde kullanılan, filogenetik (Bilimsel) sınıflandırmanın temelini ……………………………………. atmıştır..

-Canlardaki kütle ve hacim artışına………………………denir.

-Karbonhidratlarda bulunan bağ……………… , yağlarda ……………. Bağ , proteinlerde ise ………………..bağı bulunur.

-Böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit…………………..’dir.

-Bilim adamı, bir problemi çözerken, hipotezi kurduktan sonra …………………….. aşamasına geçer.

-Canlıların enerji açığa çıkarma amacıyla yaptıkları olaya …………………………denir.

-Bitkilere bulunan polisakkaritler……………………..ve………………………..;hayvanlarda ise ……………………dır.

-Antibiyotiği bulan bilim adamı ……………………………………………..’dir.

-Böcekleri ………………… inceler

2-) Yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlara Y harfini noktalı yerlere koyunuz.(Her soru 1 puan*25=25 puan)

(….)Hormonların yapısına katılan yağlar steroidler’dir.

(…..)ph metrede 7 rakamı nötr, 0-7 arası bazikliği, 7-14 arası ise asitliği belirtir                                       

(.…) En fazla enerji veren  enerji kaynağı proteinlerdir

(.…).Bilim adamı bir problemi çözerken,kurduğu hipotez geçersiz olursa, yeni bir tahmin yapar.

(….)Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdırlar.

(….).Mineraller enerji vermezler.

(….)Yeşil bitkilerin fotosentezi için su gereklidir.

(….)Vücut tarafından sentezlenemeyip dışarıdan alınan yağlara temel(esansiyel)yağlar denir.

(….)Vitaminler sindirme uğrarlar.

(….)Aminoasitlerde farkılığı radikal grup sağlar.

(…..)Doğadaki aminoasitlerden 12 sini hayvanlar sentezleyebilirler.

(….)Fizyoloji ,canlılarda organ yapılarını ve organların birbiriyle ilişkilerini inceler.

(….) İlk kopyalama işlemini gerçekleştiren Pasteur’dür

(….)Glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerdede görülen bir polisakkarittir.

(….)Monosakkaritlerden (6C)lu heksoz grubu şekerlerin;yönetici moleküllerin yapısına katılması açısından önemlidirler.

(….) Anatomi canlı dokuları inceler.

(….)Bütün canlılar solunum yaparlar.

(.....)İnorganik bileşikler sindirime uğrarlar.

(….)Genç bir bireyden ergin bir birey oluncaya kadar geçen sürece büyüme denir.

(….)Glikoz,fruktoz,galaktoz karbonhidratların disakkarit grubundan olup genel formülleri C6H12O6’dır.

(….)Canlıların hepsinde aktif hareket gözlenir.

(….)Galaktoz monosakkariti, bitkilerde bulunur.

(….)A,D,E,K vitaminleri yağda çözünürler.

(…..)(6C)’lu monosakkaritler enerji kaynağı olarak kullanılırlar.

(….)Amip,öglana,bakteriler bir hücreli canlılara örnektir

(….)Maltoz ve sükroz bitkisel , laktoz ise hayvansal disakkaritlerdir

  SORULARI YANITLAYINIZ :

3-)Hidroliz reaksiyonu nedir? (5puan)

4-)Yağlar neden daha fazla enerji verirler (5puan)

 5-) 11689 glikozit bağı olan bir glikojen molekülü  hidrolize uğrarsa,kaç glikoz molekülü açığa çıkar ve kaç su molekülü harcanır? (15puan)

6-) Proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri oluşturan grupları yazınız? (9puan)

7.GRUP YANITLARI

1-)Boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz. (Her soru 2puan*16=32puan)

-Metabolizma olayları ;ANABOLİZMA .ve KATABOLİZMA.olarak iki kısımda incelenir.

-Bugünde kullanılan, filogenetik (Bilimsel) sınıflandırmanın temelini Karl Von LİNNE atmıştır.

-Canlardaki kütle ve hacim artışına BÜYÜME denir.

-Karbonhidratlarda bulunan bağa GLİKOZİT , yağlarda ESTER , proteinlerde ise PEPTİT.bağı bulunur.

-Böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit KİTİN.’dir.

-Bilim adamı, bir problemi çözerken, hipotezi kurduktan sonra TAHMİN. aşamasına geçer.

-Canlıların enerji açığa çıkarma amacıyla yaptıkları olaya SOLUNUM denir.

-Bitkilere bulunan polisakkaritler NİŞASTA.ve SELÜLOZ.;hayvanlarda ise GLİKOJEN ve KİTİN dır.

- Antibiyotiği bulan bilim adamı   ALEXANDRE  FLEMING.’dir..

-Böcekleri  ENTOMOLOJİ inceler

2-) Yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlara Y harfini noktalı yerlere koyunuz.(Her soru 1 puan*25=25 puan)

(D) Hormonların yapısına katılan yağlar steroidler’dir.

(Y) ph metrede 7 rakamı nötr, 0-7 arası bazikliği, 7-14 arası ise asitliği belirtir                                       

(Y) En fazla enerji veren  enerji kaynağı proteinlerdir

(Y) Bilim adamı bir problemi çözerken,kurduğu hipotez geçersiz olursa, yeni bir tahmin yapar.

 (Y) Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdırlar.

(D.) Mineraller enerji vermezler.

(D) Yeşil bitkilerin fotosentezi için su gereklidir.

(D) Vücut tarafından sentezlenemeyip dışarıdan alınan yağlara temel(esansiyel)yağlar denir.

(Y) Vitaminler sindirme uğrarlar.

(D) Aminoasitlerde farkılığı radikal grup sağlar.

(D) Doğadaki aminoasitlerden 12 sini hayvanlar sentezleyebilirler.

(Y) Fizyoloji ,canlılarda organ yapılarını ve organların birbiriyle ilişkilerini inceler.

 (Y) İlk kopyalama işlemini gerçekleştiren Pasteur’dür

(D) Glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerdede görülen bir polisakkarittir.

(Y) Monosakkaritlerden (6C)lu heksoz grubu şekerlerin yönetici moleküllerin yapısına katılması açısından önemlidirler.

(Y) Anatomi canlı dokuları inceler.

(D) Bütün canlılar solunum yaparlar.

(Y) İnorganik bileşikler sindirime uğrarlar.

(D) Genç bir bireyden ergin bir birey oluncaya kadar geçen sürece büyüme denir.

(Y) Glikoz,fruktoz,galaktoz karbonhidratların disakkarit grubundan olup genel formülleri C6H12O6’dır.

(Y) Canlıların hepsinde aktif hareket gözlenir.

(Y) Galaktoz monosakkariti, bitkilerde bulunur.

(D) A,D,E,K vitaminleri yağda çözünürler.

(D) (6C)’lu monosakkaritler enerji kaynağı olarak kullanılırlar.

(D) Amip,öglana,bakteriler bir hücreli canlılara örnektir

(D) Maltoz ve sükroz bitkisel , laktoz ise hayvansal disakkaritlerdir

.

3-)Hidroliz reaksiyonu nedir? (5puan)

Büyük moleküllerin (polimerler) enzimler yardımıyla ortam su alarak, monemerleri arasındaki bağların kopması ve daha küçük müleküller olan monomerlerine dönüşmesidir.

4-)Yağlar neden daha fazla enerji verirler (5puan)

Yağ moleküllerinde de yalnız karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur, fakat oksijen oranı karbonhidratlardakine nazaran daha azdır. Bundan ötürü, karbonhidratlarla mukayese edilecek olursa, bir yağ molekülünde yanabilecek kısımlar (Karbon ve hidrojen kısımları) daha çoktur. Aynı ağırlıkta olan yağ ve karbonhidratın yanmasından açığa çıkan enerji yağda daha fazladır. Bundan ötürü yağlar karbonhidratlara nazaran daha büyük bir enerji kaynağıdırlar

5-) 11689 glikozit bağı olan bir glikojen molekülü  hidrolize uğrarsa kaç glikoz molekülü açığa çıkar ve kaç su molekülü harcanır? (15puan)

Bağ sayısı = n-1 ‘den  11689+1=11890 glikoz        Bağ sayısı = Su sayısı olduğu için de 11689 su harcanır.

6-) Proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri oluşturan grupları yazınız? (9puan)

1-Radikal grup (R)       2- Amino grubu (NH4)     3-Karboksil grubu ( COOH)       4-Hidrojen (H)

 

 

 

  

 

ÜNİTE-2 : CANLILAR DÜNYASI

1.BÖLÜM HÜCRE VE HÜCRE TEORİSİ

1.GRUP

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz( her sorunun doğru cevabı 5 Puandır)

SORU.1:Mitokondri ve kloroplast hücrenin  …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… denilir.

SORU.2:Lizozomun görevi ; ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… dir.

SORU.3:Bitki hücrelerine giren fazla su çeperlere bir basınç yapar. Bu basınca ……………………………..

…………………………………………………. Adı verilir.

SORU.4: Büyük moleküllü sıvı  maddelerin aktif taşıma ile hücre içerisine alınmasına ……………………

…………………………………………………………. Adı verilir.

SORU.5:Katabolik reaksiyonlara örnek ; …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….. dır.

SORU.6: Bir hücrenin içinde bulunduğu ortamdaki çözünmüş madde derişimi , hücre içindeki madde derişiminden daha çok  ise bu durumdaki çözeltiye …………………………………………………………….

…………………… adı verilir.

SORU.7: Haploit hücre : ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

SORU.8:Çekirdeğin kalıtımla ilgili deneyini kısaca açıklayınız.

SORU.9:Ökaryot hücreyi tanımlayınız ve hangi canlı gurubunda bulunduğunu yazınız.

SORU.10:Bir canlının sperm hücresinde 12 kromozom varsa epitelyum hücresinde kaç kromozom ve kromatit vardır?

2.BÖLÜM CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ  VE SINIFLANDIRILMASI
3.BÖLÜM CANLILAR ALEMİ

1.GRUP

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz.

( ) 1-Sınıflandırma basamaklarında ‘’tür’’ den ‘’alem’’e doğru basamaklarda bulunan birey sayısında ve çeşidinde azalma olur.

( )2-İki canlı karşılaştırıldığında homolog yapı benzerliği çoksa bu iki canlı birbiriyle uzak akrabadır.

( ) 3-Mantarlar sınıflandırmada bitkiler ile aynı alem içerisinde yer almaz.

( ) 4-Tek hücreli canlıların tamamı aynı alem içersinde yer almaz.

( ) 5-Omurgalı hayvanlarda kapalı dolaşım sistemi görülür.

( ) 6-Memeli hayvanlar sıcakkanlı canlılardır.

( ) 7-Solucanlar yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

( ) 8-Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı hazır besin alarak beslenen çok hücreli organizmalardır.

( ) 9-Bitkiler fotosentez ile organik bileşikleri sentezleyip depolayarak insan ve hayvanların temel besin kaynağınıoluşturur.

( )10-Mantarlar, çok hücreli klorofil bulunduran kendi besinlerini üretebilen canlılardır.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz.

1- Hücrenin temel kısımları ……………., …………….. ve …………….olarak incelenir.

2- Mitokondrilerin kendilerine özgü ………bulunur. Bu yüzden kendilerini eşleyebilir.

3- Kapalı tohumlu bitkiler tohumdaki ……………. sayısına göre, tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılır.

4-Çam, ardıç, ladin, köknar, sedir ve servi gibi kozalaklı bitkiler ………………………. dur.

5-Kurbağalar, suda ve karada yaşamaya uyumlu oldukları için, ………….. olarak adlandırılır.

6- ………..……….. kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve böcekler olmak üzere dört gruba ayrılır.

7- Kuşların ön üyeleri bir çift ………… şeklinde farklılaşmış olup tüylerle örtülüdür.

8- Halkalı solucanlar, solucanların en gelişmiş grubu olup, ……………. dolaşım sistemine sahiptir.

9- …………….özelleşmiş bir koloni örneğidir.

10- Öglena …………. bulundurduğu için ……………. yaparak kendi besinini üretebilir.

11- Bazı hayvanlarda kalp 4 odacıklıdır. Kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Bu tür hayvanlara ……..

……………………………………………………… denir.

12- Damarsız tohumsuz bitkilere örnek ………………………………………………………………. dır.

13- Öglena bazı bilim adamları tarafından hayvan sayılır. Bunun nedeni yapısında bulunan …………….

……………………………………….. dır.

14- :…………………………………………………. Arkeler çöplerde ve çiftlik gübresinde yaşarlar.

15- Bakterilerin hücre duvarı …………………………………………………………… denilen polisakkaritten yapılmıştır.

16- Ampirik sınıflandırma (tanımlayınız) :…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

17- Çekirdekte bulunan DNA, proteinlerle birlikte ………………………………………………….. yapıyı

Oluşturur.

18- Hücre şeklinin oluşmasında, organellerin yer değiştirmesinde hücre iskeleti yapısından ……………….………………………………………………………. görev alır.

19- Tüm hücrelerde bulunan zarsız organel …………………………………………………………… dır.

20- Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içerisine alınması olayına ………………………………….

………… denir.

 

C)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.

1) Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklı şubede incelenir?

A) Böcek B) Kene C) Kelebek D) Örümcek E) Balık

2) Aşağıdaki bitkilerden hangisi damarlıdır?

A) Kara yosunları B) Eğrelti otları C) Likenler D) Ciğer otları E) Su yosunları

3) Aşağıda eşleştirilmiş canlılardan hangileri aynı alemde bulunur?

A) Paramesyum-Süngerler B) Süngerler- Algler C) Şapkalı mantarlar-Küf mantarları

D) Hidra- Algler E) Planarya- Ciğer otları

4) Quercus alba’nın en yakın akrabası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Papaver somniferum B) Viola odarato C) Quercus suber D)Geranium robertianum E)Acer rubrum

5. Aşağıdaki bitkilerden hangisi farklı gruptandır?

A) Patlıcan B) Patates C) Tütün D) Ayçiçeği E) Eğrelti otu

6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?

A) Midye B) İstiridye C) Salyangoz D) Kaplumbağa E) İstakoz

7)Aralarında ortak özellikler en fazla olan canlılar, aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?

A) Tür B) Cins C)Familya D) Takım E)Sınıf

8) Aşağıdakilerden hangisi mantarların özeliklerinden değildir?

A)Tamamı üreticidir B) Çok hücreli ve tek hücreli olanları vardır C) Saprofit ( çürükçül ) ve parazit beslenenleri vardır. D)Gerçek kökleri yoktur E) Glikojen bulundurur

9) I. Kaplumbağa II. Kurbağa III. Sazan balığı IV. Kartal V. Geyik

Yukarıda verilen omurgalı hayvan örneklerinin en basit yapılı canlıdan karmaşığa doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde yer alır?

A) I, II, III, IV ve V  B) II, III, I, IV ve V. C) III, I, II, IV ve V. D) III, II, I, IV ve V E)V, IV,III, I ve II

10) Bakteriler, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine göre sınıflandırılmaz?

A) Gram boyasıyla boyanmalarına göre B) Beslenme şekillerine göre C) Metabolizma sonucu artık ürünlerine göre D) Şekillerine göre E) Oksijen ihtiyaçlarına göre

11) Bazı bakteriler, inorganik maddeleri oksitleyerek başka maddelere dönüştürürler ve bu sırada kimyasal enerji elde ederler. Bu enerji yardımıyla organik besin sentezlerler.Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fotosentez B) Kemosentez C) Çürütme D) Fermantasyon E) Hidroliz

12) Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum evrelerinde, aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar?

A) Şube B) Cins C)Familya D) Takım E)Sınıf

13) Canlıların iki adla adlandırılması (binomial sistem) hangi sistematik birimdeki canlılar için geçerlidir?

A) Sınıf B) Cins C)Familya D) Takım E) Tür

14) Endosimbiyotik hipotez, ökaryotlardaki mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken aldığını savunur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ‘’Endosimbiyotik Hipotezi’’ desteklemek amacıyla kullanılmaz?

A)Mitokondri ve kloroplastların halkasal DNA’ya sahip oluş

B) Çoğalma şeklinin bakterilerle benzerlik göstermesi

C) Prokaryotlarla ökaryotların protein sentezinde aynı aminoasitleri kullanmaları

D) Ribozomlarının prokaryotlarınınkine benzemesi

E) Ökaryot canlılarda simbiyotik yaşayan prokaryotların oluşması

15) Aşağıdakilerden hangileri bakteri hücresinin hayvan hücresinden farkını belirtir?

A) Hücre duvarı B) Ribozom C)Hücre zarı

D) Sitoplazma E) DNA ve RNA

16) Aşağıdaki canlı çiftlerinden hangisi ototrof olabilir?

A) Amip-Virüs B) Mantar- Mavi yeşil alg

C) Öglena-Bakteri D) Kene-Kuş E)Bakteri-Virüs

17) Aşağıdaki canlılardan hangisinde spor oluşumu canlı sayısının artışına neden olmaz?

A)Mantar B)Bakteri C)Pazmodyum D)Eğrelti otu E)Küf

18) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerin her ikisinde de bulunur?

A)Klorofil B)Hücre zarı C)Büyük koful D) Hücre duvarı E)Plastid

19) Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre çekirdeğinde bulunmaz?

A)Çekirdekçik B)Kromatin C)DNA D)RNA E)Mitokondri

20) Aşağıdaki maddelerden hangisi protein değildir?

A)Hemoglobin B)Enzim C)Kolesterol D)Antikor E)İnsülin

ÜNİTE-3 : GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

1.BÖLÜM GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN
2.BÖLÜM DOĞAL KAYNAKLAR
3.BÖLÜM BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

1.GRUP