Eğitim Anne Karnında Başlıyor BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

LİSE-2 KLASİK 

 

 

 

 

 

ÜNİTE-1 : CANLILARDA SOLUNUM ENERJİNİN AÇIĞA ÇIKMASI
1.BÖLÜM : SOLUNUM

1.GRUP

A.Aşağıdaki sorularda Doğru olanı (D), Yanlış olanı (Y) şeklinde belirtiniz.

1-(    )ATP bir hücrede sentezlenir ve başka hücrelere taşınarak kullanılır.

2-(    )ATP nin oluşumu sırasında enerjinin büyük bölümü ısı enerjisi olarak açığa çıkar.

3-(     )Mitokondrinin iç zar kıvrımlarına krista denir.

4-(     )Glikoliz sadece çok hücreli canlılarda görülen bir olaydır.

5-(     )Krebs döngüsünde 2 ATP molekülü oluşur.      

 6-(    )Krebs döngüsüne sitrik asit döngüsü de denir.

7-(     )H molekülleri NAD molekülleri ile ETS ye aktarılırsa 4 ATP sentezlenir.                                         

 8-(      )Canlılarda ATP fosforilasyon tepkimeleriyle üretilir.                                                                               

 9-(       )Hücrelerin kullanabildiği enerjiye serbest enerji denir.

10-(     ) Solunum da kemiozmotik hipoteze göre hidrojen iyonlari matrixte birikerek,iki zar arasına doğru akarken ATP’ler sentezlnir.

 

11-(     )Fermantasyonda bir molekül glikozdan toplam………ATP üretilir.

 

12-(      )Oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun enerji verimi eşittir.

 

13-(      )Fermantasyon olayı sitoplazmada gerçekleşir.

 

14-(      )Krebs döngüsünü başlatan molekül asetilkoenzim A’dır.

 

15-(      )Etil alkol fermantasyonu çizgili kaslara yeterli oksijengelmediği zaman oluşur.

B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayanız.

16-Enerji açığa çıkaran tepkimelere …………………… tepkime denir.

17-Krebs döngüsünde oluşan ilk ürün 6 karbonlu bir bileşik olan……………….. …….dir.

18-Bir molekül glikozdan iki molekül pirüvatın oluştuğu evre …………………….dır.

19-Oksijenli solunumun krebs döngüsünde toplam……….tane CO2 oluşur.

20-ETS de NAD ve FAD molekülleriyle ………….ler taşınır.                                                                            

 21 -Glikoliz olayı hücrenin……………………kısmında gerçekleşir                                                                                   

22-Canlılarda ilk enerji kaynağı …………………… dır.                 

23-Oksijenli solunum tepkimeleri ……………… de gerçekleşir.                                                                        

24-Glikoliz olayı sonucu…………tane NADH2 oluşur.     

 25-ETS nin son elektron alıcısı…………….. dır.                                                   

 26-………………… oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun  ortak safhasıdır ve tüm canlılarda aynıdır.                                                            

 27- Oksijenli solunum ………….…… da başlar, ………... de  son bulur.                                                                                                       

28- ATP; ……………………….. riboz ve 3 fosfat grubundan oluşur.

D-Klasik  Tipteki Sorular

S.34) 5 molekül glikoz, 3 molekül maltoz ve 2  molekül fruktoz mono fosfat kullanılan bir fermantasyon sırasında 

a)Aktifleşme için kaç molekül ATP kullanılır ?

b)Glikoliz sırasında substrat düzeyinde fosforilasyon ile kaç molekül ATP sentezlenir?

S.35)Fermentasyon olayları neden piruvata kadar aynı,piruvattan  sonra farklı yan ürünler oluşur, yazınız?

S.36)Oksijenli solunum sırasında oluşan 12 adet pirüvik asitten,  NAD  ve FAD  yoluyla  kaç ATP  elde edilir? 

S.37.Oksijenli solunum kaç basamakta gerçekleşir yazınız.

S.38. Oksijenli solunumda kaç molekül karbondioksit açığa çıkar?Hangi basamakta görülür?

 

2.BÖLÜM : FOTOSENTEZ

1.GRUP

S.1) 120 molekül oksijenin üretilği fotosentez de ,kaç molekül su fotoliz olmuş,kaç molekül ATP ve NADPH2 üretilmiştir,bulunuz?

S.2) Fotosentez karanlık evre reaksiyonlarına  33  mol CO2  girerse ne kadar ATP ve ne kadar NADPH2 ‘ ya gereksinim olur, bulunuz

S.3) Fotosentez yapan bir bitkinin, 1023  molekül glikoz sentezleyebilmesi için, ışık reaksiyonlarında ne kadar ATP üretmesi gerekir?

S.4)Fotosentezde suyun görevi nedir,yazınız

S.5) Kemosentezin anlamı kısaca yazınız=

 BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:

S.1)Kloropolastın granasında ..……………………………  ve ……………………………………olayları  gerçekleşir?

S.2)Fotosentez reaksiyonlarında CO2 ‘in ilk alıcısı ………………………….. molekülüdür?

S.3) Fotosentez olayında  CO2 ‘ in karbonu  …………………. 

yapısına katılır.

S.4) Elektronların son alıcısı …………..ve………… dir.

 S.5) Fotosentezde sentezlenen ilk ürünler ……………………. dir. (Karbonhidratlar)

S.6) Fotosentezle ışık reaksiyonlarında bir CO2 için …….adet ATP,…….. adet NADPH2  üretilir.

S.7) Fotosentezde atmosfere verile oksijenin kaynağı ………’dur.

S.8) Fotosentezde, kemiosmotik hipoteze göre, ışık reaksi-yonları gerçekleşirken; elektronların tillakoid zarladan geçişi sırasında, stromadaki protonlar (H+) ………………………… ………………… doğru pompalanır.

S.9) Fotosentezde, H2S kullanan bakteriler, atmosfere …………… gazı verirler.

S.10) Fotosentezin ışık evresi reaksiyonlarında açığa çıkan lar   ………….  -  ………….. ve  ………… ‘molekülleridir.

KLASİK SORULAR

S.11) “Engelmanın ışık prizmasından geçirerek elde etiği değişik dalga boylarındaki ışıkları fotosentez yapan bir alg üzerine düşürmesi sonucunda oksijeni seven bakterilerin değişik dalga boylarındaki ışıklarda dağılımını aşağdaki gibi gözlemlemiştir:”En fazla mavi ve mor, daha sonra kırmızı ve en azda sarı ve yeşil de bakteriler toplanmıştır”

Bakterilerin farklı dalga boyundaki ışıklarda farklı toplanmalarının nedeni ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….. dir

S.12) 6 molekül glikozun üretildiği bir fotosentez  olayında …………….. sayıda ATP ye ve ……………….

………………………… sayıda NADPH ‘ye ihtiyaç vardır.

S.13:Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarının tamamı kloroplastların …………………………………..,

………………’da , ışık tepkimeleri ise kloroplastların …………………………………………….. ‘da gerçekleşir.

S.14: Bir bitkide fotosentez olayı sırasında 90 molekül Oksijen atmosfere verildiğine göre ;

…………….. molekül glikoz üretilmiştir.

……………..molekül  CO2 (karbondioksit ) kullanılmıştır.

S.15:Fotosentezin hızını etkileyen çevresel faktörler;……………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………………….

Fotosentezin hızını etkileyen kalıtsal faktörler: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

DOĞRU-YANLIŞ SORULARI:

S.1).(   ) Fotosentezin ışık evreleri sıcaklıktan etkilenmez.

S.2).(  ) Fotosentezin devirsel olmayan fosforilasyon evre-sinde bir adet pigment sistemi kullanılır.

S.3).(   ) Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında enzim- ler kullanılmaz.

S.4).(   ) Fotosentez ışık enerjisini, kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.

S.5).(    ) Bakterilerde fotosentez sitoplazmada gerçekleşir.

S.6).(   ) Fotosentezde kullanılan kırmızı ışık en uzun dalga boyuna sahiptir.

S.7).(  ) Fotosentezde kullanılan mor ışık en az enerjiye sahiptir.

S.8).(    ) Fotosentez bitkilerin yalnızca yapraklarında yapılır.

S.9).(   ) Fotosentezi karanlık evre kloroplastın stroma bölü-münde gerçekleşir.

S.10).(   ) Klorofil,fotosentez sırasında yeşil ışığı emdiği için yaprak yeşil görünür.

2.GRUP (SOLUNUM + FOTOSENTEZ)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına parantez içerisine  “ D “ , yanlış olanların yanına parantez içerisine “ Y “  harfi yazınız.

1.         (……) Krebs devri ve glikoliz reaksiyonları glikoz molekülüyle başlar.

2.         (……) Enerji üretiminde yağlar önce, gliserol ve yağ asitlerine parçalanır, daha sonra yağ asitleri           

                    doğrudan  asetil Co-A’ya dönüşür. Gliserol ise glikolitik yola girerek pirüvata dönüşür.

3.         (……) ETS’de en son elektron yakalayıcı molekül stokrom a3’tür. 

4.         (……) Kas hücrelerine yeterince oksijen gitmediği takdirde, kas hücrelerinde enerji üretimi durur.

5.         (……) O2’ li solunumda substrat düzeyde fosforilasyonla sentezlenen moleküller ATP,NADH2,FADH2 ve

                     CO2’dir.

6.         (……) Oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun enerji verimi eşittir.

7.         (……) Fermantasyon olayı sitoplazmada gerçekleşir.

8.         (……) Fotosentez hızı yeşil ışıkta maksimum, kırmızı ve mor ışıkta minimumdur.    

9.         (……) Krebs döngüsünü başlatan molekül asetilkoenzim A’dır.

10.       (……) Etil alkol fermantasyonu çizgili kaslara yeterli oksijen  gelmediği zaman oluşur

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükler yerleştiriniz.

1- Fermantasyonda bir molekül glikozdan toplam ….……… üretilir.     

2-Klorofil, yapı bakımından hayvanlardaki  …………..… molekülüne benzer.

3-……….………, oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun ortak safhasıdır ve tüm canlılarda aynıdır.

4- Oksijenli solunum ………….……… da başlar, ……………….. de son bulur.

5- ATP; …………..….., riboz ve 3 fosfat grubundan oluşur.

Aşağıdaki soruların cevaplarını, soruların altındaki boşluklara yazınız.

1) Oksijenli solunum reaksiyonlarında meydana gelen ETS reaksiyonunda ATP kazancını anlatan kemiosmoz teorisini kısaca açıklayınız.  

 

 

 

 

2) Kapalı bir ortamda bira mayası ve glikoz çözeltisi bulunmaktadır. Uygun şartlar sağlandıktan sonra belirli bir süre bekleniyor. Bu kapta meydana gelen değişimleri aşağıda verilen boşluklara yazınız. (artar-azalır-değişmez şeklinde)              

pH………………………………..             Glikoz miktarı………………………….                 Asitlik…………………………….

Sıcaklık…………………………..            Gaz basıncı……………………………      

3) Oksijenli solunum reaksiyonlarının hücrede gerçekleştiği yerleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

                            Prokaryotik hücre                                    Ökaryotik hücre

Glikoliz :              ……………………….                          .……………………                   

Krebs çemberi :  ………………………..                          ……………………        

ETS :                  …………………………                                   …………………….

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1)     Hücre solunumu kaç grupta incelenir. İsimlerini yazınız

 

2)     Oksijenli ve oksijensiz solunum arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız.

 

3)     Bir fermantasyon sonucu 24 ATP kazanılıyorsa tepkimeye giren glikoz molekülü  sayısı kaçtır?

4)     ATP’nin sentez şekillerinden 3 tanesini yazınız

5)  3 molekül glikoz, 5 molekül glikoz monofosfat ve 8 molekül fruktoz 1-6 difosfatı oksijenli solunum tepkimelerinde kullanırsak net ATP KAZANCIMIZ ne olur?

 

 

  

ÜNİTE-2 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME

 

1.BÖLÜM : MİTOZ-MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME

1.GRUP

-DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

1- (    ) Mayozda birbirinden farklı dört farklı hücre oluşur.

2- (    ) Homolog kromozomların karşılıklı yakınlaşarak karşılıklı dizilmesine krossing-over denir.

3- (    ) Tetrat sayısı 2n kromozom sayısına eşittir.

4- (    ) Krossing-over homolog kromozomların,kardeş olmayan kromatitleri arasında olur.

5- (    ) Prokaryot canlılarda bölünme sırasında DNA’nın kromatitli yapısı kromozom şekline dönüşmez.

6- (    ) Üreme hücreleri 2n kromozomludur.

7- (    ) Protein sentezi, hücre dögüsünün tüm aşamalarında görülür.

8- (    ) DNA sentezi, interfaz evresinin tüm aşamalarında gerçekleşir.

9-  (    ) Mayoz-1’de sentromer bölünmesi olayı gerçekleşir.

10-(    ) Mitoz’da çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez oluşur.

11-(    ) Uzak genler arasında krossing-over olasılığı daha fazladır.

-BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1-Homolog kromozomlar, mayoz’un ………………….. evresinde karşılıklı kutuplarda toplanır.

2-Sitoplazma bölünmesi olmadan, gerçekleşen çekirdek bölünmesi olayına …………………… denir.

3-Prokaryot canlılarda çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin birlikte gerçekleşmesine ………………………… denir.

4-Hücre DNA’sında nicelik ve nitelik değişmesine neden olan bölünmeye ………………………………. denir.

5-Mitoz’da eşlenmiş kromozomların hücrenin orta kısmında dizildikleri evreye ……………………. denir.

6-Erkeklerde üreme hücrelerinin oluşmasına ……………………………………. denir.

7-Sitoplazma bölünmesi …………………… evresi sonunda gerçekleşir.

8-Bitkilerde …………………. adındaki organel olmadığından,mitoz bölünme sırasında oluşan iğ iplikleri,sitoplazmadaki özel proteinlerden oluşur.

9-Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme ………………… bölünme ile olur.

10-iki mitoz arasındaki hazırlık evresine ……………………….. denir.

-KLASİK SORULAR

                                             

S.1)2n=8 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin          

metafazını çiziniz?

Y.1)

S.2)Yumurta hücresinde n=25 kromatit bulunan bir canlı, ardı ardına 2 mitoz,1 mayoz geçirirse:

a)Toplam kaç hücre oluşur?

b)Hücrelerdeki kromozom sayısı kaç olur?

Y.2)

S.3)2n=100 kromozomlu bir hücre ardı ardına 3 mitoz, 1 mayoz ve bir döllenme geçirirse, nasıl gir grafik oluşturur.Aşağıda gösteriniz?

Y.3)

S.4) Gametlerinde n=32 kromatit bulunan bir canlının karaciğer hücresinde kaç kromozom bulunur?

Y.4)

S.5) 5 spermatogonium,10 primer spermatosit ve 5 sekonder spermatositten, kaç sperm hücresi oluşur?

Y.5)

 

S.6) 2n=6 kromozomlu bir hücrenin,mayoz bölünme-sinin anafaz-2 evresini çiziniz?

Y.6)

S.7) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını yazınız?

Y.7) Krossing-over:

 

Oogenez:

 

Sinapsis:

 

 S.8) Partenogenez çoğalmada  işçi arı ile kraliçe aranın farkı nereden kaynaklanmaktadır? yazınız                                                                                          

s.9) Şekil ve büyüklükleri aynı olan gametlerin birleşmesiyle oluşan üreme şekline ne ad verilir?       

S.10) Sıtma paraziti olan Plazmodyum  yaşam devrini insan ve anofel cinsi sivrisineğin dişisinde tamamlar.” Plazmodyumun anofel de  geçirdiği eşeyli üremesini anlatınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE-3 : EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

1.GRUP