Eğitim Anne Karnında Başlıyor BİYOLOJİ İLE İLGİLİ BAŞVURU KAYNAĞINIZ. " www.ossbiyoloji.net "
 
 

 

LİSE -3 KLASİK SINAV SORULARI

 

 

 

 

 

ÜNİTE-1 : BİTKİ BİYOLOJİSİ
 
1.BÖLÜM BİTKİLERİN YAPISI
2.BÖLÜM BİTKİLERDE TAŞIMA
3.BÖLÜM BİTKİLERDE BESLENME

1.GRUP

BOŞLUK DOLDURMA

1.Bitkilerin enine büyümesini sağlayan meristeme …………… meristem denir.

2.Embriyonik dönemden bölünme özelliği kazanan  meristeme …………… meristem denir.

3.Gaz alışverişini epidermiste ………………….  ,  peridermiste ………………….. yapısı sağlar.

4.Ayva , elma gibi bitkilerin yenen sert kısımlarında …………………….. hücreleri vardır.

5.Bitkilerden  destek dokulardan ………………….. canlı   ,     …………………..cansızdır.

6.Mezofil tabakasındaki karbondioksit artışı stomaların    …………………….. neden olur.

7.Yaprağın dış yüzeyinde  su kaybını önlemek için …………….. maddesinin birikmesiyle …………………..tabakası oluşur.

8.Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine tutunması kuvvetine …………………….. denir.

9.Bitkiler hayvanlardan kornma amaçlı sert yapılı …………………………… sahiptirler.

DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

…..bütün yapraklarda yaprak sapı bulunur.

….basit yaprak tek ayadan oluşan yapraktır.

….epidermis fotosentez yapabilir.

….çok yıllık bitkilerin yapraklarında ağsı damarlanma görülür.

….lentiseller açılıp kapanabilir.

…..hidatodlar fazla suyu gaz halinde dışarı atarlar.

…..parankima hücreleri fotosentez yapabilir.

….çok yıllık bitkilerde gövde ve kökünde ksilem ile floem arasında kambiyum tabakası görülür.

….bitkinin toprak altında kalan kısmına kök sistemi denilir.

….soymuk borularındaki taşınma odun borularındaki taşınmadan hızlıdır.

….bitkilerde büyüme sınırsızdır.

….köklerde tüyler sadece olgunlaşma bölgesinde bulunur.

….kökün iletim demetlerini kapsayan bölümüne merkezi silindir denilir.

….kurak iklim bitkilerinde yapraklar geniştir.

….epidermis hücreleri çok yıllık bitkilerin gövde ve kökünde yer alır.

AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1- Aşağıdaki terimleri kısaca açıklayınız.

a-Hidatod : 

b-emergens:

c-Kaliptra  :

d-lentisel:  

e-periskl:

2- Yaprağın enine kesitini çizerek kısımlarını gösteriniz?

3- Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapıların adlarını yazınız.

4-stomaların açık olduğu durumları yazınız.

5- Bataklık ve sulu bir ortamda yaşayan bir bitkinin sizce hangi parankima dokusu iyi gelişir? Kısaca nedeni ile birlikte yazınız.

 2.GRUP

BOŞLUK DOLDURMA

1.Gaz alışverişini epidermiste ………………….  ,  peridermiste ………………….. yapısı sağlar.

2.Koruyucu  dokularından ………………….. canlı   ,     …………………..cansızdır.

3.Mezofil tabakasındaki karbondioksit azalışı  stomaların    …………………….. neden olur.

4.Yaprağın dış yüzeyinde  su kaybını önlemek için …………….. maddesinin birikmesiyle …………………..tabakası oluşur.

5.Su moleküllerinin odun borularına   tutunması kuvvetine …………………….. denir.

6.Tek çenekli btkilerde yaprak, gövdeye genellikle …………………….. ile bağlanır.

7.Bitkide yan kökler ……….. ………………dan oluşur.                               

8.Epidermis  dokusu fotosentez ……………….

9.Bitkide yer alan iletim doku ………………………..ve …………………….olmak üzere ikiye ayrılır.

DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

…..Özümleme parankiması fotosentez yapar.

….bileşik  yaprak tek ayadan oluşan yapraktır.

….peridermis fotosentez yapabilir.

….çok yıllık bitkilerin yapraklarında ağsı damarlanma görülür.

….stomalar açılıp kapanabilir.

…..stomalar fazla suyu gaz halinde dışarı atarlar.

…..Sucul bitkilerde havalandırma parankiması vardır..

….tek yıllık bitkilerde gövde ve kökünde ksilem ile floem arasında kambiyum tabakası görülür.

….bitkinin toprak üstünde kalan kısmına sürgün  sistemi denilir.

….soymuk borularındaki taşınma odun borularındaki taşınmadan yavaştır.

….bitkilerde büyüme sınırlıdır.

….köklerde tüyler sadece büyüme konisinde bulunur.

….kökün koruyucu tabakasına kaliptra denilir.

….sulak  iklim bitkilerinde yapraklar geniştir.

….peridermis hücreleri çok yıllık bitkilerin gövde ve kökünde yer alır.

…..sklerenkima  hücreleri bitkiye esneklik verir.

….bitkilerde madde taşınmasında en etkili kuvvet kök basıncıdır.

…..kollenkima hücreleri canlıdır.

AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1- Karanlık ortamın stomaların açılıp kapanmasına nasıl  etki ettiğini açıklayınız.(7p)

2- Aşağıdaki bitki yapı ve dokuları ile görevlerini eşleştiriniz (10)

1-Boyuna uzama a)Ksilem
2-Enine kalınlaşma b)Floem
3-Suyun taşınması c)Kambiyum
4-Bitkinin dik durması d)Meristem doku
5-organik bileşiklerin taşınması e)Destek doku

1-……   2-…....  3-…….  4-……..  5-……….

3- Odun boruları ile soymuk boruları arasındaki farklardan 4 tanesini yazınız.(12p)

a)………………………………………………………………………….

b)…………………………………………………………………………

c)…………………………………………………………………………

d)………………………………………………………………………….

4- Aşağıdaki kutulara uygun kavramları yazınız.


 

                                                                                                                                

 

 

 

 
4.BÖLÜM BİTKİLERDE BÜYÜMÜ VE HAREKET

1.GRUP

BOŞLUK DOLDURMA

1.…………………….. hormonu uyku halindeki tohumun uyanmasını sağlar.

2.……………………….. hormonu çiçekçiler tarafından bitkinin yaşlanmasının geciktirilmesi için  kullanılır.

3.Çevreden uyaranın yönüne bağlı olarak bitkinin gösterdiği hareketlere…………………………….. denir.

4.Bitkilerin fazla miktarda ihtiyaç duyduğu N, K, Ca , Mg , P ,S , Si  ……………………… elementlerdir.

5.Bitkilerin çok az gereksinim duyduğu Cl , Cu ,Ni , Mo  , Fe , Na , Mn …………………….. elementlerdir.

6.……………………… hormonu kuraklık, stres , sel gibi durumlarda bitkinin üretmiş olduğu hormondur.

7.Çevreden uyaranın yönünden bağımsız olarak gösterilen hareketlere ……………………….. denir.

8.Azot bağlayan bakterilerin kök hücrelerinde birikmesi ile kökte …………………….. yumrusu oluşur.

9.Bitkinin gelişimi en az oranda bulunan elementlere göre olur.Buna ……………………………………… denir.

10.Bitkinin kökleri ile mantar hifleri arasındaki bulunan mutualist yaşam ilişkisine ……………………….. .........denir.

11.Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri gelişime ………………………………….. denir.

AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

3- Büyümeyi teşvik eden hormonların isimlerini ve etkilerini yazınız.

4-Aşağıdaki kavramlara uygun olan eşleştirmeyi yapınız.

1-geotropizma a)bitkilerin yaralanmaya gösterdikleri hareket
2-termonasti b)bitkinin tuza karşı gösterdiği hareket
3-travmatropizma c)lale çiçeğinin 10C0 ‘de kapanması
4-haptotropizma d)bitkinin yer çekimine gösterdiği hareket
5-kemotropizma e)sarmaşığın sert desteği algılaması

                                     1-…….   2-………   3-……..    4-……..    5-…….

5-Stomaların açık olduğu 5 durumu yazınız.

a)……………………………………………………………………………..     

b)……………………………………………….………………………......

c)…………………………………………………………………………..…      

d)……………………………………………………………………..………

e)…………………………………………………………………………….

6-Stomaların kapalı olduğu 5 durumu yazınız.

a)……………………………………………………………………………..    

b)……………………………………………….………………………......

c)…………………………………………………………………………..…      

d)……………………………………………………………………..………

e)…………………………………………………………………………….

7- Bitkilerde döllenmeyi açıklayınız.

8-Çiçekli bitkilerdeki polen oluşumunu şekil çizerek açıklayınız.

9-Etilen hormonun bitkiye etkilerini yazınız.

9- Büyümeyi teşvik eden hormonların isimlerini ve etkilerini yazınız.

10- Bitkilerin büyümesinde etkili olan çevresel faktörlerden 5 tanesini yazınız.

a)……………………………………………………………………………..     

b)……………………………………………….………………………......

c)…………………………………………………………………………..…      

d)……………………………………………………………………..………

e)…………………………………………………………………………….

11-Oksin hormonunun bitkiye etkilerini yazınız.

5.BÖLÜM BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
6.BÖLÜM BİTKİLERDE ÇİMLENME

1.GRUP

BOŞLUK DOLDURMA

1.Erkek ve dişi organı üzerinde bulunduran çiçeğe ……………………….. çiçek denir.

2.Erkek ve dişi çiçekleri aynı bitki üzerinde bulunduran bitkilere …………………………………….. bitki denir.

3.Bir çiçeğin üzerinde bulunan polenlerin stigmasına ulaşmasına …………………………… tozlaşması denilir.

4.Bir çiçeğin aynı türden başka bir çiçek ile tozlaşmasına ………………………… denir.

5.Erkek ve dişi organdan bir tanesini bulunduran çiçeğe…………………………. çiçek denir.

6.Erkek ve dişi çiçekler farklı bitkiler üzerinde bulunduran  bitkilere ……………………………………. Bitki denir.

7.Tohum taslağındaki polar hücrelerin döllenmesi ile 3n kromozomlu …………………………………….. oluşur.

8.Tohum taslağı üzerinde bulundurulan açıklığa ………………………… denir.

9.Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine ………………………….. denir.

AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.

1.Çiçekli bitkilerde endospermin  görevi nedir?yazınız

2.Çiçekli bitkilerde çift döllenme görülür.” Bu döllenmelerden 1. döllenmeyi (embriyo oluşumunu) gösteriniz.

3.Çiçekli bitkilerde dişi gamet oluşumu sırasında megasporun 3 mitoz geçirmesi sonucu oluşan 8 çekirdekli yapıya ne ad verilir?

4.Çiçek tozu (polen)  iki çekirdekli bir yapıdır. Bu çekirdeklerden üretken (generatif) çekirdeğin görevi nedirYazınız.

5.Çiçekli bitkilerde erkek organın kısımları nelerdir? İsimlerini yazınız                                                                                     

6. Çiçekli bitkilerde çift döllenme görülür.” Bu döllenmelerden 2. döllenmeyi (besi dokusu oluşumu) gösteriniz.

7.Çiçekli bitkilerde dişi gamet oluşumu sırasında Embriyo kesesinin alt kutbuna yerleşen 3 çekirdeğin isimleri nedir? Yazınız(5P)

8.Çiçek tozu (polen)  iki çekirdekli bir yapıdır. Bu çekirdeklerden tüp çekirdeğinin  görevi nedir?Yazınız

9.Çiçekli bitkilerde dişi organın kısımları nelerdir? İsimlerini yazınız

10- Aşağıdaki  çiçeğin kısımları ile ilgili soruları cevaplayınız.

a)dişi organı hangi kısımlar oluşturur numaralarını ve isimlerini yazınız. …………………………………………………………………………..

b)VI  ve VIII numaralı yapıların isimlerini yazınız.

…………………………………………………………………………………

c) Üreme hücrelerinin oluşturulduğu yapının numarasını ve adını yazınız.

……………………………………………………………………………………

10- Bitkilerde döllenmeyi açıklayınız.

11-Çiçekli bitkilerdeki yumurta  hücresi oluşumunu şekil çizerek  açıklayınız.

12-Çiçekli bitkilerdeki polen  hücresi oluşumunu şekil çizerek  açıklayınız.

 

 

ÜNİTE-2 : KALITIM
1.BÖLÜM : MENDEL GENETİĞİ
2.BÖLÜM : MODERN GENETİK
3.BÖLÜM : DNA'NIN YAPISI VE REPLİKASYON
4.BÖLÜM : BİYOTEKNOLOJİ VE GEN MÜHENDİSLİĞİ

1.GRUP

 

  

ÜNİTE-3 : KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ
1.BÖLÜM : KOMÜNİTE EKOLOJİSİ
2.BÖLÜM : POPULASYON EKOLOJİSİ
3.BÖLÜM : BİYOMLAR

1.GRUP